Süňk we ýumşak dokumanyň onkologiýa bölümi

Süňk we ýumşak dokumalar Onkologiýa bölümi skelet we muskul lokomasiýa ulgamynyň çişlerini, şol sanda ekstremitleriň, çanaklygyň we oňurganyň oňat we zyýanly süňk çişlerini, ýumşak dokumanyň oňat we zyýanly çişlerini we ortopediki gatyşmagy talap edýän dürli metastatiki çişleri bejermek üçin hünär bölümidir.

Süňk we ýumşak dokumalar Onkologiýa bölümi

Lukmançylyk hünäri

Operasiýa
Süňk we ýumşak dokumanyň zyýanly çişleri üçin hemmetaraplaýyn bejergä esaslanýan el-aýak halas ediş terapiýasy nygtalýar.Localerli lezýonlaryň giňişleýin rezeksiýasyndan soň, emeli protez çalşylmagy, damarlaryň täzeden gurulmagy, allogen süňk transplantasiýasy we beýleki usullar kabul edilýär.El-aýaklaryň süňk çişleri bolan näsaglar üçin el-aýaklary bejermek bejergisi geçirildi.Softumşak dokuma sarkomasy üçin, esasanam gaýtalanýan we çydamly ýumşak dokuma sarkomasy üçin giň rezeksiýa ulanyldy we operasiýadan soňky ýumşak dokumanyň kemçiliklerini bejermek üçin dürli erkin we pedikli deri çişleri ulanyldy.Gatnaşykly damar emboliýasy we garyn aorta şarynyň wagtlaýyn damar okklýuziýasy, içerki gan akmagy azaltmak we sakral we çanaklyk çişleri üçin çişi howpsuz aýyrmak üçin ulanyldy.Süňkleriň metastatiki çişleri üçin oňurganyň esasy çişleri we metastatiki çişler, radioterapiýa we himiýa bejergisi näsaglaryň ýagdaýyna görä operasiýa bilen birleşdirildi we dürli ýerlere görä dürli içerki düzediş usullary ulanyldy.

Himiýa bejergisi
Mikrometastazy ýok etmek, himoterapewtiki dermanlaryň täsirine baha bermek, ýerli çişleriň kliniki tapgyryny azaltmak we giň hirurgiki rezeksiýany ýeňilleşdirmek üçin patologiýa bilen tassyklanan zyýanly çişler üçin operasiýadan soňky neoadjuvant himiýa bejergisi ulanylýar.Käbir zyýanly süňk çişlerine we ýumşak dokuma sarkomalaryna kliniki taýdan ulanylýar.

Radioterapiýa
Aýaklary halas etmek ýa-da magistral operasiýasy bilen giňden aýryp bolmaýan käbir zyýanly çişler üçin, operasiýadan öň ýa-da soň sazlaşykly radioterapiýa çişiň gaýtalanmagyny azaldyp biler.

Fiziki terapiýa
Operasiýadan soňky motor ýetmezçiligi üçin, adaty jemgyýetçilik durmuşyny gysga wagtda dikeltmek üçin oňat el funksiýasyny döretmek üçin funksional reabilitasiýa üçin operasiýadan soňky hünär görkezmesi usuly kabul edildi.