Durmuş stili

 • Düwürtik keseliniň öňüni almak
  Iş wagty: 09-04-2023

  Düwürtik keseli barada umumy maglumat Gyzylödegiň düwnük keseli, özofagusyň dokumalarynda zyýanly (rak) öýjükleriniň döreýän keselidir.Düwürtik iýmit we suwuklygy bokurdakdan aşgazana geçirýän içi boş, muskul turbasydyr.Düwürtigiň diwary birnäçe adamdan durýar ...Koprak oka»

 • Ösümlik bellikleriniň ýokarlanmagy - Düwnük keselini görkezýärmi?
  Iş wagty: 09-01-2023

  “Rak” häzirki zaman lukmançylygynda iň gorkunç “jyn”.Adamlar rak keselini barlamak we öňüni almak meselesine has köp üns berýärler.Göni anyklaýyş guraly hökmünde “Çiş bellikleri” üns merkezine öwrüldi.Şeýle-de bolsa, diňe eline bil baglamak ...Koprak oka»

 • Döş keseliniň öňüni almak
  Poçta wagty: 08-28-2023

  Döş keseli barada umumy maglumat Döş keseli, döş dokumalarynda zyýanly (rak) öýjükleriniň emele gelýän keselidir.Döş loblardan we kanallardan durýar.Her döşde loblar diýilýän 15-20 bölüm bar, olarda lobulalar diýilýän has kiçi bölümler bar.Lobullar onlarça bilen gutarýar ...Koprak oka»

 • Bagyr keseliniň öňüni almak
  Poçta wagty: 08-21-2023

  Bagyr keseli barada umumy maglumat Bagyr keseli, bagryň dokumalarynda zyýanly (rak) öýjükleriniň emele gelýän keselidir.Bagyr bedeniň iň uly organlaryndan biridir.Iki loby bar we gapyrganyň kapasasynyň içindäki garnyň ýokarky sag tarapyny doldurýar.Möhümleriň üçüsi ...Koprak oka»

 • Aşgazan düwnük keseliniň öňüni almak
  Iş wagty: 08-15-2023

  Aşgazan keseli barada umumy maglumat Aşgazan (aşgazan) rak keseli, aşgazanda zyýanly (rak) öýjükleriniň emele gelýän keselidir.Aşgazan garnyň ýokarky böleginde J görnüşli organdyr.Iýmit siňdiriş ulgamynyň bir bölegi, ýokumly maddalary (witaminler, minerallar, uglewodlar, ýaglar, belok ...) gaýtadan işleýär.Koprak oka»

 • Döş düwünleri bilen döş düwnükleriniň arasyndaky aralyk näçe aralykda?
  Iş wagty: 08-11-2023

  Düwnük keseline garşy halkara gözleg gullugy (IARC) tarapyndan ýaýradylan 2020-nji ýyldaky Global düwnük keseliniň maglumatlaryna görä, döş rak keseli dünýäde 2,26 million täze kesel bolup, öýken rakyndan 2,2 million keselden ýokarydyr.Täze düwnük keseliniň 11,7% paýy bilen döş rak ...Koprak oka»

 • Aşgazan düwnük keselini aýyrmak: Dokuz sany esasy soraga jogap
  Iş wagty: 08-10-2023

  Aşgazan keseli dünýädäki iýmit siňdiriş ulgamynyň ähli çişleriniň arasynda iň ýokarydyr.Şeýle-de bolsa, öňüni alyp bolýan we bejerip bolýan ýagdaýdyr.Sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barmak, yzygiderli barlaglardan geçmek we irki diagnoz we bejergini gözlemek bilen bu kesele garşy netijeli göreşip bileris.Geliň indi pr ...Koprak oka»

 • Kolorektal düwnük keseliniň öňüni almak
  Poçta wagty: 08-07-2023

  Kolorektal düwnük hakda umumy maglumat Kolorektal rak, içegäniň ýa-da rektumyň dokumalarynda zyýanly (rak) öýjükleriniň emele gelýän keselidir.Içege bedeniň iýmit siňdiriş ulgamynyň bir bölegidir.Iýmit siňdiriş ulgamy ýokumly maddalary (witaminler, minerallar, uglewodlar ...) aýyrýar we gaýtadan işleýär.Koprak oka»

 • Öýken rakynyň öňüni almak
  Iş wagty: 08-02-2023

  Bütindünýä öýken rak keseli güni (1-nji awgust) mynasybetli, öýken rakynyň öňüni almak meselesine göz aýlalyň.Töwekgelçilik faktorlaryndan gaça durmak we gorag faktorlarynyň köpelmegi öýken rakynyň öňüni alyp biler.Rak töwekgelçiliginiň faktorlaryndan gaça durmak, käbir rak keselleriniň öňüni almaga kömek edip biler.Töwekgelçilik faktorlaryna çilim çekmek, bei ...Koprak oka»

 • Düwnük keseliniň öňüni almak näme?
  Iş wagty: 07-27-2023

  Düwnük keseliniň öňüni almak, düwnük keseliniň döremek mümkinçiligini azaltmak üçin çäreleri görýär.Düwnük keseliniň öňüni almak ilatdaky täze düwnük keseliniň sanyny azaldyp biler we rak keselinden ölýänleriň sanyny azaldar diýip umyt edýäris.Alymlar rak keseliniň öňüni almak töwekgelçilik faktorlary we gorag faktlary nukdaýnazaryndan çemeleşýärler ...Koprak oka»