Urologiki onkologiýa hirurgiýasy

Urologiki onkologiýa hirurgiýasy, bejerginiň esasy serişdesi hökmünde hirurgiýa alýan mowzuk.Bejerginiň çägine adrenal çiş, böwrek keseli, öt haltasy, prostata, düwnük keseli, düwnük keseli, böwrek çanak keseli, peşew çykaryjy karsinoma, çanak sarkomasy we beýleki urologiki çişler we beýleki urologiki çişler girýär, bu hassalara doly çiş diagnozyny berip biler. , hirurgiýa, radioterapiýa, himiýa bejergisi we maksatly derman bejergisi.Urologiki çiş näsaglarynyň ömrüni ep-esli gowulaşdyryp biler.Şeýle hem, peşew ulgamyna girýän beýleki garyn çişleriniň döremeginiň netijesinde ýüze çykýan gidronefroz ýaly kynçylyklary bejermekde baý tejribämiz bar, peşew çykaryşyny wagtlaýyn ýa-da hemişelik çözmek üçin her dürli çiş peşew çykaryjy stentleri ulanýar.

Urologiki onkologiýa hirurgiýasy

Lukmançylyk hünäri
Keselhanamyzdaky urologiýa, Hytaýda urologiýa we onkologiýa boýunça belli we täsirli bölüm.Häzirki wagtda bölüm umumy urologiki keselleri we dürli çylşyrymly keselleri anyklamak we bejermek usullaryny geçirdi we özleşdirdi.Laparoskopiki minimal invaziv operasiýa böwrek öýjük karsinomasy (retroperitoneal ýa-da transabdominal) üçin nefron ätiýaçlyk operasiýasyny öz içine alýar.Radikal nefrektomiýa (retroperitoneal ýa-da transabdominal), umumy nefrourektomiýa, umumy sistektomiýa we peşewiň bölünişi, adrenalektomiýa, radikal prostatektomiýa, testikulýar karsinoma üçin retroperitoneal limfa düwünleriniň bölünişi we penile karsinomasy üçin inguinal limfa düwünleriniň bölünişi we ş.m.Öýjükli çişiň transuretral rezeksiýasy, prostatanyň transuretral rezeksiýasy, ýumşak ureteroskopyň aşagyndaky peşew ýollarynyň çişiniň holmium lazer rezeksiýasy ýaly adaty urologiki minimal invaziv operasiýa.Transabdominal radikal nefrektomiýa we wena kava trombektomiýasy, çanaklygyň ägirt sarkomasy, ullakan retroperitoneal zyýanly çiş, umumy sistektomiýa we peşew çykaryş operasiýasy ýa-da peşew çykaryş operasiýasy ýaly çylşyrymly peşew çiş amallaryny yzygiderli ýerine ýetiriň.