Aşgazan asty mäzini bejermek

  • Aşgazan asty mäziniň düwnük keseli

    Aşgazan asty mäziniň düwnük keseli

    Aşgazan asty mäziniň aşgazan asty mäzine täsir edýän iň ganly düwnük keselidir.Aşgazan asty mäzindäki adaty öýjükler gözegçilikden çykyp, çiş emele getirip başlanda ýüze çykýar.Aşgazan asty mäziniň irki döwürleri adatça hiç hili alamat döretmeýär.Çiş ulaldygyça garyn agyrylary, arka agyrylary, horlanmak, işdäň ýitmegi we sarylyk ýaly alamatlara sebäp bolup biler.Bu alamatlar beýleki şertler bilen hem ýüze çykyp biler, şonuň üçin haýsydyr birini başdan geçirseňiz lukmana ýüz tutmak möhümdir.