Bagyr keseli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bagyr keseli näme?
Ilki bilen, düwnük keseli barada öwreneliň.Adaty şertlerde öýjükler ulalýar, bölünýär we ölmek üçin köne öýjükleri çalyşýar.Bu anyk dolandyryş mehanizmi bilen gowy guralan proses.Käwagt bu amal ýok edilýär we bedeniň zerur bolmadyk öýjüklerini öndürip başlaýar.Netijede, çiş oňat ýa-da zyýanly bolup biler.Gowy çiş rak däl.Bedeniň beýleki organlaryna ýaýramaz we operasiýadan soň gaýtadan ösmez.Gowy çişler zyýanly çişlerden has howply bolsa-da, ýerleşişi ýa-da basyşy sebäpli bedene ep-esli täsir edip biler.Zyýanly çiş eýýäm rak keselidir.Rak öýjükleri ýanaşyk dokumalara aralaşyp, olara täsir edip, durmuşa howp abandyryp biler.Göni ýaýlym, gan akmagy ýa-da limfa ulgamy arkaly bedeniň beýleki ýerlerine girýärler.Şeýlelik bilen, bagyr keseli.Gepatositleriň ýaramaz emele gelmegine esasy bagyr keseli diýilýär.Köplenç bagyr öýjüklerinden (gepatositler) başlaýar, olar gepatosellüler karsinoma (HCC) ýa-da zyýanly gepatit (HCC) diýilýär.Gepatosellüler karsinoma esasy bagyr keseliniň 80% -ini emele getirýär.Dünýädäki bäşinji uly zyýanly çiş we rak keseliniň ölüminiň üçünji sebäbi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler