Aşgazan-içege onkologiýa hirurgiýasy

Aşgazan-içege onkologiýa hirurgiýasy, aşgazan, içegäniň düwnük keseli we rektal düwnük keselini anyklamaga we bejermäge gönükdirilen hirurgiki kliniki bölümdir.Bölüm uzak wagt bäri "hassany merkezleşdirýär" we aşgazan-içege çişlerini hemmetaraplaýyn bejermekde baý tejribe toplady.Bölümler onkologiýa şekillendiriş, onkologiýa we radioterapiýa, patologiýa we beýleki köp ugurly maslahat ýaly köp ugurly tapgyrlara eýerýärler, hassalary giňişleýin bejerginiň halkara bejeriş ülňülerine laýyk getirýärler.

Aşgazan-içege onkologiýa hirurgiýasy 1

Lukmançylyk hünäri
Näsaglary özbaşdak bejermek maksady bilen, aşgazan-içege çişleriniň standartlaşdyrylan işini işjeň ösdürmeli, hemmetaraplaýyn bejergä ähmiýet bermeli we adamlaşdyrylan hyzmaty ösdürmeli.Standart D2 radikal hirurgiýa, operatiw giňişleýin bejergisi, aşgazan-içege çişleri üçin minimal invaziv operasiýa, aşgazan-içege çişleriniň laparoskopiki gözlegleri, aşgazan düwnük operasiýasynda nano-uglerod limfa düwünini yzarlamak usuly, irki rak keseliniň EMR / ESD operasiýasy, içerki gipertermiki infuziýa himiýa terapiýasy we operasiýadan öňki radioterapiýa gönüden-göni düwnük keseli adaty bejergimiziň aýratynlyklaryna öwrüldi.

Aşgazan-içege onkologiýa hirurgiýasy