Bejergiler

 • Ervatgynyň düwnük keseli

  Ervatgynyň düwnük keseli

  Ervatgy, düwnük keseli diýlip hem bilinýän ýatgy, aýal köpeliş ulgamynda iň köp ýaýran ginekologiki çişdir.HPV kesel üçin iň möhüm töwekgelçilik faktorydyr.Ervatgynyň düwnük keselini yzygiderli barlamak we sanjym etmek arkaly öňüni alyp bolýar.Ervatgynyň irki düwnük keseli ýokary bejerilýär we çaklamasy birneme gowy.

 • Böwrek karsinomasy

  Böwrek karsinomasy

  Börek öýjük karsinomasy, böwrek parenhimasynyň peşew turba epitel ulgamyndan döreýän zyýanly çişdir.Okuw termini böwrek öýjük karsinomasy bolup, böwrek adenokarsinoma diýlip hem atlandyrylýar, böwrek öýjük karsinomasy diýilýär.Siýdik turbasynyň dürli ýerlerinden dörän böwrek öýjük karsinomasynyň dürli görnüşlerini öz içine alýar, ýöne böwrek interstiumyndan we böwrek çanaklyk çişlerinden döreýän çişleri öz içine almaýar.1883-nji ýylda nemes patology Grawitz muny gördi ...
 • Aşgazan asty mäziniň düwnük keseli

  Aşgazan asty mäziniň düwnük keseli

  Aşgazan asty mäziniň aşgazan asty mäzine täsir edýän iň ganly düwnük keselidir.Aşgazan asty mäzindäki adaty öýjükler gözegçilikden çykyp, çiş emele getirip başlanda ýüze çykýar.Aşgazan asty mäziniň irki döwürleri adatça hiç hili alamat döretmeýär.Çiş ulaldygyça garyn agyrylary, arka agyrylary, horlanmak, işdäň ýitmegi we sarylyk ýaly alamatlara sebäp bolup biler.Bu alamatlar beýleki şertler bilen hem ýüze çykyp biler, şonuň üçin haýsydyr birini başdan geçirseňiz lukmana ýüz tutmak möhümdir.

 • Prostat keseli

  Prostat keseli

  Prostat keseli, köplenç prostat mäziniň öýjükleri erkek bedeninde ulalanda we ýaýranda ýüze çykýar we ýaşy bilen köpelýär.Irki diagnoz we bejergi örän möhüm bolsa-da, käbir bejergiler henizem keseliň ösüşini haýallatmaga we näsaglaryň diri galmak derejesini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Prostat keseli islendik ýaşda ýüze çykyp biler, ýöne adatça 60 ýaşdan uly erkeklerde has ýygy duş gelýär. Prostata keseli bilen kesellänleriň köpüsi erkekler, emma aýallar we gomoseksuallar hem bolup biler.

 • Vumurtga keseli

  Vumurtga keseli

  Theumurtga, aýallaryň möhüm içki köpeliş organlaryndan, şeýle hem aýallaryň esasy jyns organlaryndan biridir.Onuň wezipesi ýumurtga öndürmek we gormonlary sintez etmek we bölmek.aýallaryň arasynda ýokary kesel derejesi bilen.Aýallaryň janyna we saglygyna çynlakaý howp salýar.

 • Iýmit siňdiriş ulgamynyň düwnük keseli

  Iýmit siňdiriş ulgamynyň düwnük keseli

  Iýmit siňdiriş ulgamynyň çişiniň irki döwründe oňaýsyz alamatlar we aç-açan agyrylar ýok, ýöne içegäniň gan akmagyny görkezýän yzygiderli tabur barlagy we okkult gan barlagy arkaly taburdaky gyzyl gan öýjüklerini tapyp bolýar.Gastroskopiýa irki döwürde içege ulgamynda görnükli täze organizmleri tapyp biler.

 • Karsinomaofrektum

  Karsinomaofrektum

  Karsinomaofrektuma kolorektal rak diýilýär, aşgazan-içege ulgamynda giňden ýaýran zyýanly çiş, bu kesel aşgazan we özofagus rak keselinden soň ikinji orunda durýar, kolorektal düwnük keseliniň iň köp ýaýran bölegidir (takmynan 60%).Näsaglaryň aglaba köplügi 40 ýaşdan, 15% töweregi 30 ýaşdan kiçi.Erkekler has ýygy duş gelýär, kliniki gözegçiliklere görä erkekleriň aýallara bolan gatnaşygy 2-3: 1 bolýar, kolorektal düwnük keseliniň bir böleginiň rektal poliplerden ýa-da şistosomiazdan ýüze çykýandygy anyklandy;içegäniň dowamly çişmegi, käbirleri ýatyryş döredip biler;ýokary ýagly we ýokary belokly iýmit, holik kislotasynyň bölünip çykmagyna sebäp bolýar, ikinjisi içege anaeroblary bilen doýmadyk polisiklik uglewodorodlara bölünýär, bu hem düwnük keseline sebäp bolup biler.

 • Öýken ragy

  Öýken ragy

  Öýken ragy (bronhial rak diýlip hem atlandyrylýar) dürli kalibrli bronhial epitel dokumasy sebäpli dörän zyýanly öýken ragydyr.Daş görnüşine görä merkezi, periferiýa we uly (garyşyk) bölünýär.

 • Bagyr keseli

  Bagyr keseli

  Bagyr keseli näme?Ilki bilen, düwnük keseli barada öwreneliň.Adaty şertlerde öýjükler ulalýar, bölünýär we ölmek üçin köne öýjükleri çalyşýar.Bu anyk dolandyryş mehanizmi bilen gowy guralan proses.Käwagt bu amal ýok edilýär we bedeniň zerur bolmadyk öýjüklerini öndürip başlaýar.Netijede, çiş oňat ýa-da zyýanly bolup biler.Gowy çiş rak däl.Bedeniň beýleki organlaryna ýaýramaz we operasiýadan soň gaýtadan ösmez.Althoug ...
 • Süňk keseli

  Süňk keseli

  Süňk keseli näme?Bu özboluşly rulman gurluşy, çarçuwasy we adam skeletidir.Şeýle-de bolsa, gaty berk ýaly görünýän bu ulgam hem çetleşdirilip, zyýanly çişleriň gaçybatalgasy bolup biler.Zyýanly çişler özbaşdak ösüp biler we oňat çişleriň täzeden döremegi arkaly döräp biler.Köplenç süňk rak keseli barada aýtsak, çiş beýleki organlarda (öýken, döş, prostat) ösüp, giçki döwürde, şol sanda süňk ... ýaýranda, metastatiki rak diýilýär.
 • Döş keseli

  Döş keseli

  Döş beziniň dokumasynyň zyýanly çişidir.Dünýäde, bu 13 ýaşdan 90 ýaş aralygyndaky aýallaryň 1/13-den 1/9 bölegine täsir edip, aýallaryň arasynda iň köp ýaýran rak keselidir. Erkeklerde we aýallarda birmeňzeş dokumadan emele gelen döş rak keseli (RMG) käwagt erkeklerde ýüze çykýar, ýöne erkek keselleriň sany bu kesel bilen kesellänleriň umumy sanynyň 1% -inden az).