Ervatgynyň düwnük keseli

Gysga düşündiriş:

Ervatgy, düwnük keseli diýlip hem bilinýän ýatgy, aýal köpeliş ulgamynda iň köp ýaýran ginekologiki çişdir.HPV kesel üçin iň möhüm töwekgelçilik faktorydyr.Ervatgynyň düwnük keselini yzygiderli barlamak we sanjym etmek arkaly öňüni alyp bolýar.Ervatgynyň irki düwnük keseli ýokary bejerilýär we çaklamasy birneme gowy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Epidemiologiýa
BSGG 2018-nji ýylda dünýäde ýatgydaky düwnük keseliniň her ýyl Wei şäherindäki 100000 adamdan 13 töweregi bolup, ýatgynyň düwnük keselinden ölen 100000 adamdan 7-e golaýdygyny mälim etdi.2018-nji ýylda ýatgyda düwnük keseliniň 569000 töweregi we 311000 ölüm ýüze çykdy, bularyň 84% -i ösmedik dellalçylyk ýurtlarynda ýüze çykdy.
Soňky 40 ýylda dünýäde ýatgynyň düwnük keseliniň keseli we ölümi ep-esli azaldy, bu saglyk biliminiň güýçlendirilmegi, HPV sanjymy we ýatgynyň düwnük barlagy bilen baglanyşykly.

Bu kesel orta ýaşly aýallarda has ýygy duş gelýär (35-55y).Keselleriň 20% -i 65 ýaşdan uly bolup, ýaşlarda seýrek bolýar.

Ervatgynyň düwnük keseliniň anyklaýyş usullary:
1. ervatgynyň ýatgysynyň sitologiki barlagy.
Bu usul ýatgynyň öňünden döreýän lezýonlary we ýatgynyň irki düwnük keselini ýüze çykaryp biler, sebäbi 5% mi 10% ýalňyş otrisatel derejesi bar, şonuň üçin hassalar yzygiderli gözden geçirilmelidir.
2. odod synagy.
Adaty ýatgy we waginal skamous epiteli glikogene baý we ýod ergini bilen goňur reňkli bolup biler, şol bir wagtyň özünde ýatgynyň eroziýasy we adaty skamous epiteli (atipiki giperplaziýa, situadaky karsinoma we invaziv karsinoma) ýok we menek bolmaz.
3. ervatgy we ýatgy kanalynyň biopsiýasy.
Ervatgynyň ýatgysynyň sitologiýasy grade ~ grade bolsa, ýöne ýatgy biopsiýasy otrisatel bolsa, patologiki gözden geçirmek üçin birnäçe dokumalar alynmalydyr.
4. Kolposkopiýa


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler