Bagyr keseli

  • Bagyr keseli

    Bagyr keseli

    Bagyr keseli näme?Ilki bilen, düwnük keseli barada öwreneliň.Adaty şertlerde öýjükler ulalýar, bölünýär we ölmek üçin köne öýjükleri çalyşýar.Bu anyk dolandyryş mehanizmi bilen gowy guralan proses.Käwagt bu amal ýok edilýär we bedeniň zerur bolmadyk öýjüklerini öndürip başlaýar.Netijede, çiş oňat ýa-da zyýanly bolup biler.Gowy çiş rak däl.Bedeniň beýleki organlaryna ýaýramaz we operasiýadan soň gaýtadan ösmez.Althoug ...