Kelle boýun hirurgiýasy

Kelle boýun hirurgiýasy, tiroid we boýnuň oňat we zyýanly çişleri, bogaz, laringofarinks we burun boşlugy, paranazal sinus çişleri, ýatgynyň özofagal düwnük keseli, agyz we maxillofasial we tüýkülik bezini öz içine alýan kelle we boýun çişlerini bejermegiň esasy serişdesi hökmünde operasiýa geçirýän mowzukdyr. çişler.

Kelle boýun hirurgiýasy

Lukmançylyk hünäri
Kelle boýun hirurgiýasy köp ýyllaryň dowamynda kelläniň we boýnuň oňat we zyýanly çişlerini anyklamaga we bejermäge ygrarly bolup, baý tejribe toplady.Giçki kelle we boýun boýun çişlerini hemmetaraplaýyn bejermek, kesel derejesini peseltmezden näsag organlaryň işiniň bir bölegini saklap biler.Näsaglaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin kelle we boýun çişiniň rezeksiýasyndan soň uly meýdanyň kemçiligini bejermek üçin dürli miokutan flaplar ulanyldy.Parotid beziniň ýüzü lobyny gorap saklaýan, parotid beziniň çuň lob çişiniň rezeksiýasy parotid beziniň işini gorap biler, ýüzüň depressiýasyny gowulaşdyryp we kynçylyklary azaldyp biler.Bölümimiz, hassalaryň aýry-aýry tapawutlaryna üns bermek bilen, bejerginiň siklini mümkin boldugyça gysgaltmak we hassalaryň ykdysady ýüküni azaltmak bilen bir hatarda, keseliň standartlaşdyrylan bejergisine üns berýär.

Kelle boýun hirurgiýasy1