Düwürtikli aşgazan asty mäziniň täze nejuwant himiýa bejergisi we öňdäki operasiýa

ÇIKAGO - Neoadjuvant himiýa bejergisi, aşgazan asty mäziniň düwnük keselinden diri galmak üçin öňdäki operasiýa bilen deňeşdirip bilmeýär.
Birden garaşylmadyk ýagdaýda ilkinji gezek operasiýa eden hassalar, operasiýadan öň FOLFIRINOX himiýa terapiýasyndan gysga kursy alanlara garanyňda bir ýyldan köp ýaşadylar.Bu netije, täze dörän bejerginiň negatiw hirurgiki çäkleriň (R0) has ýokary tizligi bilen baglanyşyklydygyny we bejeriş toparyndaky has köp hassanyň düwün-negatiw statusa eýe bolandygyny nazara alanyňda geň galdyryjydyr.
Norwegiýanyň Oslo uniwersiteti, Amerikanyň kliniki onkologiýa jemgyýeti, Knut Jorgen Laborie: "Goşmaça gözegçilik, R0 we N0 gowulaşmalaryň uzak möhletleýin täsirini has gowy düşündirip biler" -diýdi.ASCO) ýygnagy."Netijeler, täze döreýän aşgazan asty mäziniň adaty bejergisi hökmünde neoadjuvant FOLFIRINOX ulanylmagyny goldamaýar."
Bu netije, çekişmä çagyrylan San-Fransisko Kaliforniýa uniwersitetiniň işgäri Endrýu H. Ko-ny geň galdyrdy we täze operasiýa alternatiwasy hökmünde neoadjuvant FOLFIRINOX-ny goldamaýandyklary bilen ylalaşdy.Emma bu mümkinçiligi hem aradan aýyrmaýarlar.Gözleg bilen baglanyşykly käbir gyzyklanma sebäpli, FOLFIRINOX neoadjuvantyň geljekki ýagdaýy barada takyk bir beýannama bermek mümkin däl.
Ko hassalaryň diňe ýarysynyň dört aýlawly täze himiýa terapiýasyny tamamlandygyny belläp, “bu hassalar topary üçin garaşyşymdan has pes, dört sikl bejergisi umuman kyn däl…... Ikinjiden, näme üçin has amatly hirurgiki we patologiki netijeler [R0, N0 ýagdaýy] neoadjuvant toparynda has erbet netijelere tarap tendensiýa getirýär?sebäbine düşüniň we netijede gemcitabine esaslanýan re toimlere geçiň. "
"Şonuň üçin, bu işden perioperatiw FOLFIRINOX-nyň diri galmagyň netijelerine edýän täsiri barada takyk netije çykaryp bilmeris ... FOLFIRINOX elýeterli bolmagynda galýar we birnäçe dowam etdirilýän gözlegler kesel bejergisinde onuň potensialyny açar diýip umyt edýäris."Keseller. ”
Laborie, hirurgiýanyň täsirli ulgamlaýyn bejergisi bilen utgaşyp bilýän aşgazan asty mäziniň düwnük keseliniň iň gowy netijelerini berýändigini aýtdy.Däp bolşy ýaly, ideg standarty öňdäki operasiýa we kömekçi himiýa terapiýasyny öz içine alýar.Şeýle-de bolsa, hirurgiýa we kömekçi himiýa terapiýasy bilen täze nejuwant bejergisi köp onkologlaryň arasynda meşhurlyk gazanyp başlady.
“Neoadjuvant” bejergisi köp potensial peýdalary hödürleýär: ulgamlaýyn kesellere ir gözegçilik etmek, himiýa bejergisini gowulaşdyrmak we histopatologiki netijeleri gowulandyrmak (R0, N0).Şeýle-de bolsa, şu güne çenli hiç bir tötänleýin synag neoadjuvant himiýa terapiýasynyň diri galmagyň peýdasyny açyk görkezmedi.
Tötänleýin synaglarda maglumatlaryň ýetmezçiligini çözmek üçin Norwegiýanyň, Şwesiýanyň, Daniýanyň we Finlýandiýanyň 12 merkeziniň gözlegçileri aşgazan asty mäziniň düwnük keseli bilen kesellän hassalary işe aldylar.Öňünden geçirilen operasiýa üçin tötänleýin näsaglar sazlaşykly üýtgedilen FOLFIRINOX (mFOLFIRINOX) 12 sikl aldylar.Neoadjuvant bejergisini alýan näsaglar 4 sikl FOLFIRINOX aldylar, soň bolsa gaýtalap sahnalaşdyrmak we operasiýa etmek, soň bolsa 8 aýlawly mFOLFIRINOX.Esasy ahyrky nokat umumy ýaşaýyş (OS) boldy we gözleg, 18 aýlyk diri galmagyň 50% -den täze operasiýa bilen FOLFIRINOX bilen 70% -e çenli gowulaşmagy görkezmek üçin berildi.
Maglumatlarda ECOG ýagdaýy 0 ýa-da 1 bolan 140 sany tötänleýin näsag bar. Ilkinji hirurgiki toparda 63 hassanyň 56-sy (89%) operasiýa edildi we 47 (75%) goşmaça himiýa terapiýasyna başlady.Neoadjuvant bejergisine bellenen 77 hassanyň 64-si (83%) terapiýa, 40 (52%) terapiýa gutardy, 63 (82%) rezeksiýa edildi we 51 (66%) sazlaşykly bejergä başlady.
O3 derejeli ýaramaz hadysalar (AE) neoadjuvant himiýa bejergisini alýan näsaglaryň 55,6% -de, esasan, içgeçme, ýürek bulanma we gusmak we neýtropeniýa bilen ýüze çykdy.Goşmaça himiýa bejergisi wagtynda, her bejeriş toparyndaky näsaglaryň takmynan 40% ≥3 AE derejesini başdan geçirdi.
Bejergi niýeti bilen geçirilen derňewde, täze nejuwant terapiýasy bilen ortaça diri galmak, operasiýa öňündäki 38,5 aý bilen deňeşdirilende 25,1 aý boldy, täze nejuwant himiýa bejergisi diri galmak howpuny 52% ýokarlandyrdy (95% CI 0.94–2.46, P = 0.06).18 aýlyk diri galmagyň derejesi neoadjuvant FOLFIRINOX bilen 60%, operasiýa bilen 73% boldy.Protokol boýunça çaklamalar şuňa meňzeş netijeleri berdi.
Gistopatologiki netijeler täze nejuwant himiýa terapiýasyny goldaýar, sebäbi hassalaryň 56% -i R0 statusyna ýetdi, hassalaryň 39% -i (P = 0.076) we 29% hassalaryň 14% -i bilen deňeşdirilende N0 statusyna eýe boldy (P = 0.060).Her protokol derňewi, R0 ýagdaýynda (59% 33%, P = 0.011) we N0 ýagdaýynda (37% 10%, P = 0.002) neoadjuvant FOLFIRINOX bilen statistik taýdan möhüm tapawutlary görkezdi.
Çarlz Bankhead onkologiýanyň uly redaktory we urologiýa, dermatologiýa we oftalmologiýa bölümlerini hem öz içine alýar.MedPage Today-a 2007-nji ýylda goşuldy.
Bu gözleg, Norwegiýanyň düwnük jemgyýeti, Günorta-Gündogar Norwegiýanyň sebit saglygy goraýyş edarasy, Şwesiýanyň Sjoberg gaznasy we Helsinki uniwersitet hassahanasy tarapyndan goldanyldy.
Ko 披露 了 与 Kliniki ideg opsiýalary 、 Gerson Lehrman topary 、 Medscape 、 MJH Durmuş ylymlary act Amal etmek üçin gözleg 、 AADi 、 FibroGen 、 Genentech 、 GRAIL 、 Ipsen 、 Merus 、 Roche 、 AbGenomics 、 Apexigen 、 Astellas Discove Bio .“Celgene”, “CrystalGenomics”, “Leap Therapeutics” we beýleki kompaniýalar.
Çeşme salgysy: Labori KJ we başg.“Gysga möhletli neoadjuvant FOLFIRINOX, aşgazan asty mäziniň düwnük keseli üçin öňdäki operasiýa garşy: köp merkezli tötänleýin II synag (NORPACT-1), ASCO 2023;Abstrakt LBA4005.
Bu web sahypasyndaky materiallar diňe maglumat maksatly bolup, hünärli saglygy goraýyş edarasyndan lukmançylyk maslahatyny, diagnozyny ýa-da bejergisini çalşyp bilmez.© 2005-2023 MedPage Today, LLC, Ziff Davis kompaniýasy.Rightshli hukuklar goralandyr.Medpage Today, MedPage Today, LLC-iň federal taýdan hasaba alnan söwda belligi we aç-açan rugsatsyz üçünji taraplar tarapyndan ulanylyp bilinmez.


Iş wagty: 22-2023-nji sentýabr