Gipertermiýa

Gipertermiýa, çiş dokumalarynyň temperaturasyny täsirli bejeriş temperaturasyna çenli ýokarlandyrmak üçin dürli ýyladyş çeşmelerini (radio ýygylygy, mikrotolkun, ultrases, lazer we ş.m.) ulanýar, netijede adaty öýjüklere zeper ýetirmezden çiş öýjükleriniň ölmegine sebäp bolýar.Gipertermiýa diňe bir çiş öýjüklerini ýok edip bilmän, çiş öýjükleriniň ösüşini we köpeliş gurşawyny hem ýok edip biler.

Gipertermiýanyň mehanizmi
Rak öýjükleri, beýleki öýjükler ýaly, ýaşamaklary üçin gan damarlaryndan gan alýarlar.
Şeýle-de bolsa, rak keseli öýjükleri tarapyndan zor bilen üýtgedilen gan damarlarynda akýan ganyň mukdaryny dolandyryp bilmeýär.Bejergi usuly bolan gipertermiýa, düwnük dokumalarynyň bu gowşaklygyndan peýdalanýar.

Gipertermiýa

1. Gipertermiýa, operasiýadan, radioterapiýadan, himiýa terapiýasyndan we bioterapiýadan soň bäşinji çiş bejergisidir.
2. Çişler üçin möhüm kömekçi bejergileriň biridir (çişleriň hemmetaraplaýyn bejergisini gowulandyrmak üçin dürli bejergiler bilen birleşdirilip bilner).
3. Zäherli däl, agyrysyz, howpsuz we invaziv däl, ýaşyl terapiýa hem diýilýär.
4. Köp ýyllyk kliniki bejeriş maglumatlary bejerginiň täsirli, invaziv däl, çalt dikeldiş, pes töwekgelçilik we hassalar we maşgalalar üçin arzan çykdajydygyny görkezýär (Gündiz seretmek).
5. Beýni we göz çişlerinden başga ähli adam çişlerini bejermek mümkin (ýeke ýa-da hirurgiýa, radioterapiýa, himiýa bejergisi, öýjük we ş.m.).

Çiş sitoskeleti - sitoskeletiň zeperlenmegine gönüden-göni sebäp bolýar.
Çiş öýjükleri —— öýjük membranasynyň geçirijiligini üýtgedýär, himoterapewtiki dermanlaryň aralaşmagyny ýeňilleşdirýär we zäherlenmäni azaltmagyň we netijeliligiň ýokarlanmagyna täsir edýär.

Orta ýadro.
DNK we RNK polimerizasiýasynyň gadagan edilmegi, ösüş etiologiýasyna we DNK bilen baglanyşdyrýan önümleriň hromosomal beloklaryna we belok sinteziniň gadagan edilmegine zeper ýetirýär.

Çiş gan damarlary
Çişden emele gelen damar endotel ösüş faktorynyň we önümleriniň aňladylyşyny saklaň

Gipertermiýa1