Rak keseliniň alamaty ünsden düşürmeli däldir: ýuwutmak kyn

Täze alamatlarkynçylykýuwutmak ýa-da iýmit bokurdagyňyza siňen ýaly duýgy aladalandyryp biler.Swuwutmak, köplenç adamlaryň instinktiw we pikirlenmän ýerine ýetirýän prosesi.Näme üçin we nädip düzedip boljakdygyny bilmek isleýärsiňiz.Şeýle hem ýuwutmakda kynçylyk, rak keseliniň alamaty diýip pikir edip bilersiňiz.
Düwürtik disfagiýanyň bir sebäbi bolup bilse-de, iň ähtimal sebäp däl.Disfagiýa köplenç gastroezofagial reflyks keseli (GERD) (hroniki kislota refleksi) ýa-da gury agz ýaly düwnük däl ýagdaý bolup biler.
Bu makalada disfagiýanyň sebäplerine, şeýle hem üns berilmeli alamatlara serediler.
Disfagiýanyň lukmançylyk termini disfagiýa.Muny dürli usullar bilen başdan geçirip we suratlandyryp bolar.Disfagiýanyň alamatlary agzdan ýa-da özofagusdan (agzdan aşgazana iýmit turbasy) gelip biler.
Disfagiýanyň özofagal sebäpleri bolan näsaglar birneme başga alamatlary suratlandyryp bilerler.Başdan geçirip bilerler:
Disfagiýanyň köp sebäpleri rak keselinden däl we beýleki sebäplerden hem bolup biler.Alluwutmak, köp zadyň kadaly işlemegini talap edýän çylşyrymly prosesdir.Adaty ýuwutma amallarynyň haýsydyr biri bozulsa, disfagiýa ýüze çykyp biler.
Alluwutmak agzynda başlaýar, bu ýerde çeýnemek tüýküligi iýmit bilen garyşdyrýar we ony döwüp, iýmit siňdirişe taýýarlaýar.Soňra dil bolusyň (ownuk, tegelek iýmit bölegi) bokurdagyň arka tarapyndan we gyzylödege itmegine kömek edýär.
Epiglottis hereket edende, öýkenine eltýän trahaýada (şemal turbasynda) däl-de, özofagusda iýmit saklamak üçin ýapylýar.Düwürtigiň myşsalary iýmitiň aşgazana iterilmegine kömek edýär.
Alluwutma prosesiniň islendik bölegine päsgel berýän şertler disfagiýanyň alamatlaryna sebäp bolup biler.Bu şertleriň käbiri:
Iň ähtimal sebäp bolmasa-da, ýuwutmak kynlygy hem düwnük keseline sebäp bolup biler.Disfagiýa dowam etse, wagtyň geçmegi bilen ýaramazlaşsa we ýygy-ýygydan ýüze çyksa, rak keselinden şübhelenip biler.Mundan başga-da, beýleki alamatlar ýüze çykyp biler.
Rak keseliniň köp görnüşi, ýuwutmakda kynçylyk alamatlary bilen ýüze çykyp biler.Iň ýaýran rak, kelle we boýun boýun ýa-da özofagus keseli ýaly ýuwutma gurluşlaryna gönüden-göni täsir edýänlerdir.Düwnük keseliniň beýleki görnüşlerine aşakdakylar girip biler:
Islendik ýuwutma mehanizmine täsir edýän kesel ýa-da ýagdaý disfagiýa sebäp bolup biler.Keselleriň bu görnüşleri ýada täsir edip biljek ýa-da myşsalaryň gowşamagyna sebäp bolup biljek newrologiki şertleri öz içine alyp biler.Şeýle hem ýagdaýy bejermek üçin zerur dermanlaryň disfagiýa zyýanly täsir edip biljek ýagdaýlaryny öz içine alyp biler.
Swuwutmakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, aladalaryňyzy saglygy goraýyş edarasy bilen ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.Alamatlaryň haçan ýüze çykýandygyny we başga alamatlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny bellemek möhümdir.
Şeýle hem lukmanyňyza sorag bermäge taýyn bolmaly.Olary ýazyň we ýanyňyz bilen äkidiň, şonuň üçinem soramagy ýatdan çykarmaň.
Disfagiýa başdan geçireniňizde, aladalandyryjy alamat bolup biler.Käbir adamlar munuň düwnük keselinden döremeginden gorkup bilerler.Mümkin bolsa-da, düwnük keseli iň ähtimal däldir.Infectionokançlyk, gastroezofagial reflyks keseli ýa-da dermanlar ýaly beýleki şertler hem ýuwutmaga kynçylyk döredip biler.
Alluwutmakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, lukmanyňyz bilen gürleşiň we alamatlaryňyzyň sebäbine baha beriň.
Wilkinson JM, Kody Pilli DC, Wilfat RP.Disfagiýa: baha bermek we bilelikde dolandyrmak.Men maşgala lukmany.2021; 103 (2): 97-106.
Noel KV, Sutradar R, Zhao H we ş.m.Gyssagly kömek bölümleriniň baryp görmegini we kelle we boýun boýun keselleri üçin meýilleşdirilmedik hassahana ýerleşdirilmegini çaklaýjy hökmünde näsaglaryň habar berýän alamatlary: ilatyň uzynlygyna esaslanýan gözleg.JCO.2021; 39 (6): 675-684.Belgi: 10.1200 / JCO.20.01845
Julie Skott, MSN, ANP-BC, AOCNP Julie, näsaglara we saglygy goraýyş jemgyýetine bilim bermek höwesi bilen, uly ýaşly onkologiýa şepagat uýasy we ştatdan daşary saglyk ýazyjysy.

 


Iş wagty: 22-2023-nji sentýabr