Lukmançylyk topary

 • Dr. Shi Şi

  Doktor Yanan Şi, baş lukman Doktor Yanan Şi öýkenindäki aýna açyklygy standartlaşdyrylan bejermekde, öýken rakyny hirurgiki bejermekde hil gözegçiliginde, öýken rak keselinde limfa düwünleriniň bölünişiginde, operasiýadan soňky çalt dikeldişde uly tejribe toplady. we öýken rak keselinde ýaşaýşyň hili, özofagus düwnük keselini hirurgiki bejermek, öýken rakyny hirurgiki bejermek, özofagus düwnük keselini hemmetaraplaýyn bejermek, öýken rakyny hemmetaraplaýyn bejermek, standart ...Koprak oka»

 • Dr. Wang Szin

  Doktor Wan Sz, baş lukmanyň orunbasary doktor Wan Sz, döş mäziniň irki barlagy, operasiýadan soňky / operasiýadan soňky terapiýa, döş mäziniň dürli hirurgiki bejergileri, sentinel limfa düwüniniň biopsiýasy we operatiw radiasiýa bejergisi bilen meşgullanýar.Koprak oka»

 • Dr. Wang Tianfeng

  Doktor Wan Tianfeng, baş lukmanyň orunbasary doktor Wan Tianfeng standart diagnoz we bejerginiň ýörelgelerine eýerýär we näsaglaryň diri galmak mümkinçiligini we durmuşyň iň gowy hilini üpjün etmek üçin rasional giňişleýin bejeriş çäreleriniň ulanylmagyny goldaýar.Professor Lin Benýaoga Pekiniň saglygy goraýyş ulgamynda esasy dersi (döş rak keseli) döretmekde kömek etdi we operasiýadan öňki himiýa terapiýasynda ýörite kliniki iş we gözleg geçirdi ...Koprak oka»

 • Dr. Wang Singuang

  Doktor Wan Singuang Baş lukmanyň orunbasary, döş rak keselini anyklamak, hirurgiki bejermek, yzygiderli giňişleýin bejermek boýunça ýöriteleşendir.Koprak oka»

 • Dr. Wang Siçeng

  Wan Çiçeng baş lukmanyň orunbasary, Pekin uniwersitetiniň lukmançylyk bölümini gutardy we ylymlaryň doktory derejesini aldy.2006-njy ýylda Jon Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň fiziologiýasynda. Lukmançylyk hünäri Esasan iýmit siňdiriş ulgamynyň çişlerini, lukmançylyk himiýa bejergisini we maksatly bejergini, endoskopiki diagnozy ...Koprak oka»

 • Dr. Li Şu

  Pekin uniwersitetiniň düwnük keselhanasynyň süňk we ýumşak dokuma onkologiýasy bölüminiň baş lukmanynyň orunbasary Dr.Li Şu.Pekin uniwersitetiniň ilkinji hassahanasynda we Pekin uniwersitetiniň düwnük keselhanasynda lukman we baş lukmanyň orunbasary bolup işledi.Lukmançylyk hünäri hirurgiki bejergisi, himiýa bejergisi we dürli maksatly bejergi ...Koprak oka»

 • Dr. Wang Jia

  Dr.Wang Jia Ol öýken rakyny, öýken düwünlerini, özofagus düwnük keselini, orta çiş we beýleki döş çişlerini minimal invaziv hirurgiki bejermekde we maksatlaýyn we immunoterapiýa bilen birleşdirilen hirurgiýa bilen giňişleýin çiş bejergisinde ökde.Lukmançylyk hünäri lukmançylyk lukmany, baş lukman, dosent we mast ...Koprak oka»

 • Dr. Wang Ziping

  Dr.Wang Ziping Ol öýken düwnük keseliniň standartlaşdyrylan we aýratynlaşdyrylan köp ugurly giňişleýin bejergisine ökde.Diňe garrylarda öýken rakyny anyklamak we bejermek barada çuňňur düşünmek bilen çäklenmän, öýken ragy bilen baglanyşykly täze kliniki dermanlaryň kliniki synaglaryna, esasanam üýtgeýän kliniki gözleglere hem üns berýär.Lukmançylyk hünäri ...Koprak oka»

 • Dr. Çian Hong Gang

  Qian Hong Gang Bagryň minimal invaziv bejergisini, çylşyrymly aşgazan asty operasiýasyny, retroperitoneal çiş, aşgazan asty neýroendokrin çişini, çişiň ösen molekulýar bejergisini gowy bilýär.Lukmançylyk hünäri Bölüm müdiriniň orunbasary hökmünde 1999-njy ýylda bu hünäri bilen meşgullanýan Dr.Kian Hongggang 2005-nji ýylda okuwy gutardy we okamak üçin Awstriýa gitdi ...Koprak oka»

 • Dr. Çin Jizhong

  Doktor Çin Jizhong Lukmanyň ýanyna barýar Çiş hirurgiki kesellerini anyklamaga, bejermekde we bejermekde ökde.Lukmançylyk hünäri 1998-nji ýylyň iýulynda Pekin lukmançylyk uniwersitetini gutardy we Pekin uniwersitetiniň halk hassahanasynda hirurgiki ýaşaýjy bolup galdy.2001-nji ýylda ajaýyp ýaşaýjy bolup, doktorlyk derejesinde okady ...Koprak oka»

 • Dr. Fu Zhongbo

  20 ýyldan gowrak wagt bäri onkologiýa operasiýasy bilen meşgullanýan baş lukmanyň orunbasary Dr.Fu Zhongbo, onkologiýa hirurgiýasynda umumy keselleri anyklamaga we bejermäge ökdedir.Lukmançylyk hünäri Ol çiş operasiýasynda umumy keselleri anyklamaga we bejermekde ökde.Koprak oka»

 • Dr. Li ajajing

  DoktorLi ajajing Lukmanlaryň gatnaşmagy Adaty çişleriň alamatlaryna gözegçilik ediň, radioterapiýa we himiýa terapiýasyndan soň ýaramaz täsirleri azaldyň we çişleriň ösen döwründe pallatiw bejergini alyň.Lukmançylyk hünäri On ýyldan gowrak wagt bäri içerki lukmançylykda kliniki işler bilen meşgullanýar, diagnoz, diferensial dia boýunça baý kliniki tejribä eýe ...Koprak oka»

1234Indiki>>> Sahypa 1/4