Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Näme üçin perkutan ablasiýa gerek?

Ablasiýa operasiýasy, çişleri bejermek üçin minimal invaziv operasiýa Ablasiýa, zyýanly ýa-da oňat çişleriň ulanylyp bilinjekdigine ablasiýa iňňesi arkaly gönüden-göni çişiň içki bölegine deşmekdir.Ösümlik öýjükleriniň netijeli öldürilmegi üçin, çişiň içindäki öýjükleriň temperaturasy takmynan 80 dereje ýokarlandyrylyp bilner we operasiýadan soň ýerli arassaçylyga üns berilmelidir.

Bize sorag ibermek we mugt baha bermek işine başlamak isleseňiz, şu ýere basyň ýa-da bize e-poçta iberiň:info@puhuachina.com.Biziň lukmançylyk geňeşçilerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap bererler.

Keselhanaňyzy saýlasam, Hytaýda näçe wagt galaryn?

Paketlerimiziň köpüsi ýagdaýa baglylykda 2-5 hepde uzyn.Haýyş edýärinbilen habarlaşyňbaha bermek we has giňişleýin maglumat üçin.

Lukmanlaryňyz kim?

Toparymyz dürli hünärleri we dünýä tejribesini görkezýän dürli-dürli we halkara derejesinde taýýarlanan.Has giňişleýin öwrenmek üçin "Lukmançylyk topary" goýmasyna basyň.

Hytaýly lukmanlarym, şepagat uýalarym we terapewtlerim bilen nädip aragatnaşyk saklap bilerin?

Lukmanlaryň, şepagat uýalarynyň we Halkara Hyzmat koordinatorlarynyň köpüsi iki dilli (Iňlis we Hytaý).
Hytaýa gelmezden ozal size iňlis dilinde gürleýän hyzmat koordinatory bellener we hassahanada bolýan wagtyňyzda hemmäňize jogap berer.Ol sizi howa menzilinden äkider we terjime etmekden başlap, supermarkete gitmek ýaly ähli zatlara kömek eder.Hyzmat koordinatorlarynyň size kömek edip bilmejek soraglary ýa-da kynçylyklary bar bolsa, islän wagtyňyz hyzmat dolandyryjysyna ýüz tutup bilersiňiz.
Zerur bolanda, birnäçe daşary ýurt dillerine terjimeçi tapmaga kömek edip bileris.Size kömek etmek üçin terjimeçi gurnamak zerur bolsa, halkara hyzmat koordinatoryňyzdan soraň.
Lukmançylyk işgärlerimiziň we dolandyryş işgärlerimiziň köpüsi dünýäniň dürli künjeklerinden.Hytaýly lukmanlarymyzyň we şepagat uýalarymyzyň käbiri daşary ýurtda okady ýa-da işledi.Beýleki dillere terjime etmekde kömek üçin gyssagly ýagdaýlarda, öz diliňizde gürläp bilýän biri barmy diýip soraň.

CAR-T öýjük bejergisi näme?

HIMER antigen reseptor T öýjük bejergisi diýlip hem atlandyrylýan CAR-T öýjük bejergisi, biologiki immunoterapiýanyň täze usulydyr.T öýjükleri adam bedenindäki möhüm immun öýjükleridir.CAR-T öýjük bejergisi T limfositlerini hassalardan aýyrmak we çykarmak, genetiki in engineeringenerçilik, gaýtadan işlemek we medeniýet arkaly T öýjüklerini işjeňleşdirmek we ýerleşiş nawigasiýa enjamy CAR (çiş Çimerik antigen reseptory) gurmakdyr.T öýjükleri bedendäki çiş öýjüklerini anyk kesgitlemek we immunitet arkaly köp sanly täsir ediji faktorlary çykarmak üçin CAR ulanýar.CAR-T öýjükleri, çiş öýjüklerini netijeli öldürip bilýän rak öýjüklerini aýyrmak üçin bedene gaýtadan guýulýar.CAR-T öýjükleri, düwnük öýjükleriniň ýok ediji güýjüni ýok edip ýa-da azaldyp bilýän we çiş bejermek maksadyna ýetip bilýän çiş ýerindäki belogy üýtgedip biler.Esasan ak gan öýjükleri, lenfoma, köp miýeloma we ş.m. ýaly çydamly zyýanly gematologiki keseller üçin ulanylýar.CAR-T öýjük bejergisi, düwnük öýjüklerini takyk, çalt we täsirli bejerip biljek täze biologiki immunoterapiýa.

AI Epic Co-Ablation ulgamy çişleri nädip bejerýär?

AI Epic Co-Ablation ulgamy çuňňur gipotermiýany doňdurmak we ýokary intensiwlik bilen ýylatmak üçin çylşyrymly bejeriş tertibi we tehnologiýasydyr.Bu tehnologiýa, Fizika we himiýa tehniki institutynyň (CAS) alymlary tarapyndan 20 ýyllap dowam eden tagallalardan soň özbaşdak ösdürilýär.Highokary we pes temperatura ablasiýasynyň işini birleşdirýän çylşyrymly çişler üçin dünýäde ilkinji minimal invaziv bejeriş tehnologiýasydyr.

Çişiň niýetlenen ýerine diametri takmynan 2 mm bolan gyzgyn we sowuk ablasiýa zondynyň perkutan deşilmegi bilen, ablasiýa iňňe energiýa alyş-çalyş meýdançasyna çuňňur doňmagy (-196 ℃) we ýylylygy (80 above-dan ýokary) fiziki stimul berilýär, bu bolsa çişiň döremegine sebäp bolýar. öýjükleriň çişmegi, ýarylmagy, çiş gistopatologiýasy yzyna gaýtaryp bolmajak giperemiýany, ödem, degenerasiýa we koagulýasiýa nekrozyny görkezýär.Şol bir wagtyň özünde, çuňňur doňmak öýjükleriň, wenulalaryň we arteriýalaryň içinde we daşynda buz kristallaryny çalt emele getirip biler, netijede ownuk gan damarlarynyň ýok edilmegine we ýerli gipoksiýanyň utgaşdyrylmagyna sebäp bolup, kesel dokumalary we öýjükleri öldürer.

AI Epic Co-Ablation ulgamy, düwnük keseliniň 80% -den gowragy üçin amatlydyr.Adaty radioterapiýa we himiýa bejergisi bilen deňeşdirilende, az täsir edýär we hiç hili zyýan bermeýär."Operasiýa wagtynda umumy anesteziýa zerurlygy ýok, bejergide agyry ýok we näsagyň töwekgelçiligi ep-esli azalýar. Häzirki wagtda näsaglaryň sagalmagy ideal, ablasiýa çiş düýbünden ýok edildi we hili durmuş ep-esli gowulaşdy.

AI Epic Co-Ablasiýa ulgamy, çişiň bejergisinde täsirlimi?

1. Şekiliň ýolbaşçylygynda hakyky wagtda ýüze çykarmak we bejermek, ablasiýanyň araçägi açyk we umumy nägilelik zerurlygy ýok, bejeriş prosesi az agyrýar.
2. Takmynan 2 mm ýara "super" minimal invaziv bolup, operasiýadan soň näsag tiz gutulýar.
3. Arassa fizioterapiýa bilen gönüden-göni çişe we maksatly ablasiýa adamyň bedenine zäherliligi ýok, zyýanly täsirleri az we adam bedeniniň awtoimmunitetini güýçlendirip biler.
4. Bejergi wagtynda agyry ýok diýen ýaly, dikeldiş beýleki amallardan has gysga.

AI epiki bilelikde ablasiýa

Ambulatoriýa otaglary barada has giňişleýin maglumat bermegiňizi haýyş edýärin?Keselhana bize näme üpjün eder?

Adaty otagymyzda awtomatiki hassahana düşegi, bukulýan diwan düşegi we size we daş-töweregiňiz üçin hususy hammam bar.

Her otagda LCD telewizor, suw paýlaýjy, mikrotolkunly peç we kiçi bar bar.

Diş çotgalary, diş pastalary, terlikler we kagyz polotensalary ýaly düşek we hassalar toplumlary bilen üpjün edýäris.

Ine, otaglarymyzyň suratlary.

stasionar otaglar

 

Keselhanaňyzda hassa otaglarynda WiFi barmy?

Gelýänler we hassalar üçin mugt Wi Fi hyzmatlaryny hödürleýäris.WiFi birikmelerini hassahananyň seýilgähinde tapyp bilersiňiz.Skype we WeChat ýaly şuňa meňzeş internet ses hyzmatlary Hytaýda gowy işleýär.Google we Facebookgöni Hytaýda ulanyp bolmaýar.VPN-i öňünden göçürip almagyňyzy haýyş edýäris.

Insurancetiýaçlandyryşym meniň idegimi ýaparmy?

Pekin Southoncology halkara hassahanasyätiýaçlandyryş kompaniýalarynyň birnäçesi bilen göni hasaplaşyk gatnaşyklaryna eýe.Şeýle hem, talapyňyz üçin zerur resminamalar bilen size kömek ederis.Insurancetiýaçlandyryş kompaniýaňyzyň hyzmatdaşlarymyzdygyny ýa-da däldigini bilmek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Hytaýa gelmezden ozal sanjym almalymy?

Hytaý hökümetine girýän işgärleri hökmany sanjym etmek barada hiç hili düzgün ýok.Pekin Sautonkologiýa halkara hassahanasynda bolanyňyzda gündelik durmuş bilen baglanyşykly soraglaryň köpüsine jogap berip biljek stasionar hyzmatlarymyz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin "Sabyrly gollanmany" göçürip almagyňyzy maslahat berýäris.

Uçuş biletlerini bron edenimde, hassahana haýsy howa menzili ýakyn?Keselhanadan meni howa menzilinde alyp barýan barmy?

Pekin Southoncology halkara hassahanasyna barmagyň iň gowy usuly Pekin paýtagty halkara howa menziline ýa-da Pekin Daxing halkara howa menziline uçmakdyr.Howa menzilinde derwezäniň daşynda garaşyp, size we ýoldaşyňyzyň atlary ýazylan nyşanlary saklaýan iňlis dilinde gürleýän işgärlerimiz sizi äkiderler.Sürüji howa menzilinden hassahanamyza takmynan 40-50 minut wagt alar.Maýyplar üçin oturgyç ýa-da nosilka ýaly aýratyn kömek gerek bolsa bize habar bermek möhümdir.

Öýden haýsy zatlary getirmeli?

Stayaşaýan wagtyňyzyň köpüsinde öz eşikleriňizi, gijeki eşikleriňizi, eşigiňizi, terlikleriňizi we aýakgaplaryňyzy geýersiňiz.Şeýle hem, sanitariýa we hajathana enjamlaryny ulanarsyňyz (çagalar ýaly zatlary goşmak bilen).

Möwsüme laýyk eşikleri we aýakgaplary, şahsy arassaçylyk önümlerini (diş çotgasy, saç çotgasy, tarak we ş.m.) Hytaýda öýüňizde ulanmak isleýän beýleki şahsy zatlaryňyzy getirmeli (ýa-da satyn almaly).Çagalary getirýän bolsaňyz, halaýan oýunjaklar, oýunlar we okamak üçin materiallar wagtyň geçmegine kömek eder.Şeýle hem, noutbuk kompýuteriňizi, sanly kamerany, jübi telefonyňyzy we şahsy aýdym-saz pleýeriňizi we ş.m. getirip bilersiňiz.

Keselhana saç guradyjy enjamlar bilen üpjün etmeýär.Saç guradyjy gerek bolsa, birini (diňe 220 V) getirmegiňizi ýa-da ýerli satyn almagyňyzy maslahat berýäris.Kömek gerek bolsa, halkara hyzmat koordinatoryňyzdan soraň.

Sen nirede?

Pekin Günorta Sebit Onkologiýa Keselhanasy, Hytaýyň Pekin, Daxing etraby, Sihongmen, ucaucai ýolunyň 2-nji ýerinde ýerleşýär.Has giňişleýin salgylar we aragatnaşyk maglumatlary üçin, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Haýsy sagat açyk?

Ambulatoriýa kömegi üçin günde 24 sagat açyk.Sapar sagatlary 08:30 bilen 17:30 MF arasynda.Ambulatoriýa her gün 09:00 bilen 18:00 bilen 24/7 arasynda adatdan daşary ýagdaýlar üçin açykdyr.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?