Içegäniň düwnük keseli

  • Karsinomaofrektum

    Karsinomaofrektum

    Karsinomaofrektuma kolorektal rak diýilýär, aşgazan-içege ulgamynda giňden ýaýran zyýanly çiş, bu kesel aşgazan we özofagus rak keselinden soň ikinji orunda durýar, kolorektal düwnük keseliniň iň köp ýaýran bölegidir (takmynan 60%).Näsaglaryň aglaba köplügi 40 ýaşdan, 15% töweregi 30 ýaşdan kiçi.Erkekler has ýygy duş gelýär, kliniki gözegçiliklere görä erkekleriň aýallara bolan gatnaşygy 2-3: 1 bolýar, kolorektal düwnük keseliniň bir böleginiň rektal poliplerden ýa-da şistosomiazdan ýüze çykýandygy anyklandy;içegäniň dowamly çişmegi, käbirleri ýatyryş döredip biler;ýokary ýagly we ýokary belokly iýmit, holik kislotasynyň bölünip çykmagyna sebäp bolýar, ikinjisi içege anaeroblary bilen doýmadyk polisiklik uglewodorodlara bölünýär, bu hem düwnük keseline sebäp bolup biler.