Böwrek karsinomasy

  • Böwrek karsinomasy

    Böwrek karsinomasy

    Börek öýjük karsinomasy, böwrek parenhimasynyň peşew turba epitel ulgamyndan döreýän zyýanly çişdir.Okuw termini böwrek öýjük karsinomasy bolup, böwrek adenokarsinoma diýlip hem atlandyrylýar, böwrek öýjük karsinomasy diýilýär.Siýdik turbasynyň dürli ýerlerinden dörän böwrek öýjük karsinomasynyň dürli görnüşlerini öz içine alýar, ýöne böwrek interstiumyndan we böwrek çanaklyk çişlerinden döreýän çişleri öz içine almaýar.1883-nji ýylda nemes patology Grawitz muny gördi ...