Böwrek karsinomasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Börek öýjük karsinomasy, böwrek parenhimasynyň peşew turba epitel ulgamyndan döreýän zyýanly çişdir.Okuw termini böwrek öýjük karsinomasy bolup, böwrek adenokarsinoma diýlip hem atlandyrylýar, böwrek öýjük karsinomasy diýilýär.

Siýdik turbasynyň dürli ýerlerinden dörän böwrek öýjük karsinomasynyň dürli görnüşlerini öz içine alýar, ýöne böwrek interstiumyndan we böwrek çanaklyk çişlerinden döreýän çişleri öz içine almaýar.

1883-nji ýyldan başlap nemes patology Grawitz rak öýjükleriniň morfologiýasynyň mikroskop astyndaky adrenal öýjüklere meňzeýändigini gördi we böwrek öýjük karsinomasynyň böwrekde galan adrenal dokumanyň döreýşi baradaky teoriýany öňe sürdi.Şonuň üçin böwrek öýjük karsinomasyna Hytaýda reforma we açylmazdan ozal kitaplarda Grawitz çiş ýa-da adrenal ýaly çiş diýilýär.

Oberling 1960-njy ýyla çenli böwrek öýjük karsinomasynyň elektron mikroskopiki gözegçilikler esasynda böwregiň proksimal ýygrylan turbasyndan dörändigini öňe sürdi we bu ýalňyşlyk düzedilmedi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler