Iýmit siňdiriş ulgamynyň düwnük keseli

Gysga düşündiriş:

Iýmit siňdiriş ulgamynyň çişiniň irki döwründe oňaýsyz alamatlar we aç-açan agyrylar ýok, ýöne içegäniň gan akmagyny görkezýän yzygiderli tabur barlagy we okkult gan barlagy arkaly taburdaky gyzyl gan öýjüklerini tapyp bolýar.Gastroskopiýa irki döwürde içege ulgamynda görnükli täze organizmleri tapyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iýmit siňdiriş ulgamynyň düwnük keseline sebäp bolýan sebäpler
Adatça iki faktorlara bölünýär, biri genetiki faktorlar, onkogeniň hereketsiz bolmagy ýa-da işjeňleşmegi, düwnük keseliniň döremegine sebäp bolýan onkogen ýa-da mutasiýa bar.
Beýlekisi daşky gurşaw faktory, ähli daşky gurşaw faktorlary daş-töweregi höweslendirmekdir.Mysal üçin, bu näsag atrofiki gastritden ejir çekip biler, duzlanan iýmit uzak wagtlap ýatyrylmagyna sebäp bolup biler.

Bejergi
1. hirurgiýa: iýmit siňdiriş ulgamynyň düwnük keseli üçin ilkinji seçim, uly öýjükli karsinomany kesmek gaty mümkin däl.Operasiýadan öňki radioterapiýa seredilip bilner we operasiýa diňe çiş azalandan soň edilip bilner.
2. Radioterapiýa: birleşdirilen radioterapiýa we hirurgiýa rezeksiýanyň derejesini ýokarlandyryp, diri galmagyň derejesini ýokarlandyryp biler, şonuň üçin operasiýany 3-4 hepdeden soň etmek has ýerliklidir.
3. Himioterapiýa: himiýa bejergisiniň we hirurgiýanyň utgaşmasy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler