TCM

Adaty Hytaý lukmançylygy

TCM her dürli TCM içerki lukmançylygy (kelle agyry, wertikal, gipertoniýa, koronar ýürek keseli, angina pektoris, ukusyzlyk, alada; dalak we aşgazan keseli; süýji keseli), ginekologiýa (aýbaşy bozulmalary, dizmenoreýa, ginekologiki çişme, önelgesizlik), deri keselleri (ekzema, düwürtik, ürtiker, deriniň gyjyndyrylmagy).

Adaty hytaý we günbatar lukmançylygynyň utgaşmasy bilen çiş bejergisinde, adaty hytaý lukmançylyk medeniýetinde bolşy ýaly hassalaryň bedenine seretmek arkaly keseli bejerip bileris.Adaty hytaý lukmançylygyna sanjym, hytaý lukmançylygy, adaty hytaý lukmançylygynyň daşarky ulanylyşy, adaty hytaý lukmançylygyny siňdirmek, akupunktur, moxibustiýa we operasiýadan soňky bejergini berkitmek, gaýtalanma we metastazyň öňüni almak, zäherli we zyýanly täsirleri azaltmak, ýaşaýşyň hilini peseltmek, hassalary azaltmak 'görgi görmek we hassalaryň umumy diri galmak wagtyny uzaltmak.

2222

1. Operasiýadan soňky konsolidasiýa bejergisi: operasiýadan, radioterapiýa we himiýa terapiýasyndan soň, adaty hytaý lukmançylygynyň radioterapiýa we himiýa terapiýasy bilen bilelikde ulanylmagy diňe radioterapiýanyň we himiýa terapiýasynyň bejeriş täsirini gowulaşdyryp we ösdürip biler.

2. Radioterapiýanyň we himiýa bejergisiniň ýaramaz täsirlerini azaltmak üçin: adaty hytaý lukmançylygy esasan bedeni güýçlendirmek, alamatlary bejermek we ýeňilleşdirmek üçin ulanylýar we zäherli we zyýanly täsirleri azaltmakda baý tejribä eýe.Mysal üçin, böwrek funksiýasyny goramak üçin resept, bagyr işini goramak üçin resept, dermany dilden kabul edip bolmaýan ýagdaýynda garyn boşlugynyň alamatlaryny aýyrmak üçin daşarky derman, immun funksiýasyny gowulaşdyrmak üçin resept, işdäňi ýokarlandyrmak üçin resept we Süňk ýiliginiň gematopoezini goramak üçin resept hemmesi gowy bejeriş täsirini gazandy.

3. urrygy-ýygydan we metastazyň öňüni almak: radioterapiýa we himiýa terapiýasyndan ýa-da yzygiderli bejergiden soň dikeldiş tapgyrynda adaty hytaý lukmançylygy esasan rak keseline we çişe garşydyr, bu hassalaryň umumy ömrüni has uzaldyp biler.

4. Durmuşyň hilini ýokarlandyrmak: Hytaýyň adaty lukmançylygy irki bejerginiň netijesinde ýüze çykýan oňaýsyz alamatlary gowulandyrmak üçin sindrom tapawudyna we tutuş bedeniň kondisionerine (dalak we aşgazanyň işini kadalaşdyrmak, işdäňi gowulaşdyrmak we ş.m.) esaslanýar. , hassalaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, maşgalalaryna we jemgyýetine gaýdyp gelmeklerine kömek etmek.

Adaty Hytaý lukmançylygy2
Adaty Hytaý lukmançylygy3
Adaty Hytaý lukmançylygy4
Adaty Hytaý lukmançylygy5