Mikrotolkun ablasiýasy

Mikrotolkun ablasiýasynyň prinsipi, ultrases, KT, MRI we elektromagnit nawigasiýanyň ýolbaşçylygynda lezýony goýmak üçin ýörite deşilen iňňäniň ulanylmagy we iňňäniň ujundaky mikrotolkun çykaryş çeşmesi ýokary temperatura öndürýän mikrotolkun çykarmagydyr. takmynan 80 3 3-5 minutlap, soňra sebitdäki öýjükleri öldürýär.

Uly çiş dokumalaryny ablasiýadan soň nekrotik dokumalara öwrüp, çiş öýjüklerini "ýakmak" maksadyna ýetip, çişiň howpsuzlyk çägini has aýdyňlaşdyryp we işiň kynçylyk koeffisiýentini azaldyp biler.Näsaglaryň beden bilen baglanyşykly işi we kanagatlanmagy hem gowulaşar.
Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen mikrotolkun ablasiýa tehnologiýasy bagyr, öýken ragy, böwrek keseli we ş.m. ýaly gaty çişleri bejermekde ideal netijelere ýetdi.tiroid düwünleri, ownuk öýken düwünleri, döş düwünleri, ýatgy fibroidleri we varikoz damarlary ýaly oňat keselleri bejermekde görlüp-eşidilmedik üstünlikler gazandy we has köp lukmançylyk hünärmenleri tarapyndan ykrar edildi.

Mikrotolkun ablasiýasy hem ulanylyp bilner:
1. Çişleri operasiýa arkaly aýryp bolmaz.
2. Garrylyk, ýürek problemasy ýa-da bagyr keseli sebäpli uly operasiýa edip bilmeýän hassalar;bagyr we öýken çişleri ýaly gaty esasy çişler.
3. Beýleki bejergileriň täsiri görnüp duran ýagdaýynda pallatiw bejergisi, mikrotolkun ablasiýasy näsaglaryň ömrüni uzaltmak üçin çişiň mukdaryny we ululygyny azaldar.