Andokary we pes töwekgelçilikli aşgazan asty mäziniň adenokarsinoma näsaglaryny kesgitlemek üçin roman immun bilen baglanyşykly LncRNA esasly goluň döremegi |BMC gastroenterologiýa

Aşgazan asty mäziniň düwnük keseli, çaklamasy pes dünýäde iň ganly çişleriň biridir.Şonuň üçin aşgazan asty mäziniň düwnük töwekgelçiligi bolan näsaglary bejermek we bu hassalaryň çaklamasyny gowulandyrmak üçin takyk çaklama modeli zerurdyr.
UCSC Xena maglumatlar bazasyndan Düwürtik genom atlasy (TCGA) aşgazan asty adenokarsinoma (PAAD) RNAseq maglumatlary aldyk, korrelýasiýa seljermesi arkaly immun bilen baglanyşykly lncRNA-lary (irlncRNA) kesgitledik we TCGA bilen adaty aşgazan asty adenokarsinoma dokumalarynyň arasyndaky tapawudy kesgitledik.DEIRlncRNA) TCGA-dan we aşgazan asty dokumasynyň genotip dokumasynyň aňlatmasy (GTEx).Pragnostiki gol modellerini gurmak üçin has birmeňzeş we lasso regressiýa derňewleri geçirildi.Soňra egriniň aşagyndaky meýdany hasapladyk we ýokary we pes töwekgelçilikli aşgazan asty adenokarsinoma keseli bolan näsaglary kesgitlemek üçin iň amatly kesiş bahasyny kesgitledik.Highokary we pes töwekgelçilikli aşgazan asty mäzinde näsaglarda kliniki aýratynlyklary, immun öýjükleriniň aralaşmagyny, immunosupressiw mikro-gurşawy we himiýa bejergisini deňeşdirmek üçin.
20 sany DEirlncRNA jübütini kesgitledik we iň amatly kesiş bahasyna görä hassalary toparladyk.Pragnostiki gol modelimiziň PAAD hassalarynyň çaklamasyny çaklamakda möhüm görkezijiniň bardygyny görkezdik.ROK egrisiniň AUC 1 ýyllyk çaklama üçin 0.905, 2 ýyllyk çaklama üçin 0.942, 3 ýyllyk çaklama üçin 0.966.Riskokary töwekgelçilikli hassalarda diri galmagyň derejesi pes we kliniki aýratynlyklary has pesdi.Şeýle hem, ýokary töwekgelçilikli näsaglaryň immunosupressiýa edilendigini we immunoterapiýa garşylygy ösdürip biljekdigini görkezdik.Hasaplama çaklama gurallaryna esaslanýan paklitaksel, sorafenib we erlotinib ýaly antikanser dermanlaryna baha bermek PAAD bilen töwekgelçilikli hassalar üçin laýyk bolup biler.
Umuman alanyňda, gözlegimiz aşgazan asty mäziniň näsaglarynda geljegi uly prognoz ähmiýetini görkezýän jübüt irlncRNA esasly täze prognoz töwekgelçilik modelini döretdi.Biziň çaklama töwekgelçiligimiz, lukmançylyk bejergisi üçin amatly PAAD hassalaryny tapawutlandyrmaga kömek edip biler.
Aşgazan asty mäziniň düwnük keseli, bäş ýyl ýaşamak derejesi we ýokary derejesi bolan zyýanly çişdir.Kesel anyklanylanda hassalaryň köpüsi eýýäm ösen basgançakda.COVID-19 epidemiýasynyň çäginde aşgazan asty mäzinden näsaglary bejermekde lukmanlar we şepagat uýalary uly basyşlara sezewar bolýarlar we bejergi kararlaryny kabul edenlerinde hassalaryň maşgalalary hem köp basyşlara sezewar bolýarlar [1, 2].Neoadjuvant terapiýasy, hirurgiki rezeksiýa, radiasiýa bejergisi, himiýa terapiýasy, maksatly molekulýar terapiýa we immun barlag nokady inhibitorlary (DOK) ýaly DOAD-lary bejermekde uly üstünlikler gazanylsa-da, näsaglaryň diňe 9% -i diagnozdan bäş ýyl soň diri galýarlar [3 ].], 4].Aşgazan asty mäziniň adenokarsinomasynyň irki alamatlarynyň adaty däldigi sebäpli hassalara adatça ösen döwürde metastaz diagnozy goýulýar [5].Şonuň üçin berlen hassalar üçin aýratynlaşdyrylan giňişleýin bejergi diňe bir ömri uzaltmak bilen çäklenmän, eýsem durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin ähli bejeriş usullarynyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini ölçemeli [6].Şonuň üçin hassanyň çaklamasyna takyk baha bermek üçin täsirli çaklama modeli zerurdyr [7].Şeýlelik bilen, PAAD hassalarynyň ýaşamagyny we ýaşaýşynyň hilini deňleşdirmek üçin degişli bejergi saýlanyp bilner.
PAAD-yň pes çaklamasy esasan himiýa bejergisine garşylygy bilen baglanyşyklydyr.Soňky ýyllarda immun barlag nokadynyň inhibitorlary gaty çişleri bejermekde giňden ulanyldy [8].Şeýle-de bolsa, aşgazan asty mäzinde ICI-leriň ulanylmagy seýrek bolýar [9].Şonuň üçin ICI bejergisinden peýdalanyp biljek hassalary kesgitlemek möhümdir.
Uzyn kodlanmadyk RNK (lncRNA), transkripsiýalary> 200 nukleotidli kodlanmadyk RNK görnüşidir.LncRNA-lar giňden ýaýrandyr we adam transkriptomasynyň takmynan 80% -ini emele getirýär [10].Uly iş topary, lncRNA esasly prognoz modelleriniň hassalaryň çaklamasyny netijeli çaklap biljekdigini görkezdi [11, 12].Mysal üçin, döş mäzinde prognoz gollaryny döretmek üçin 18 sany autofagy bilen baglanyşykly lncRNA kesgitlenildi [13].Gliomanyň prognoz aýratynlyklaryny kesgitlemek üçin immun bilen baglanyşykly beýleki alty sany lncRNA ulanyldy [14].
Aşgazan asty mäzinde, käbir gözlegler näsagyň çaklamasyny çaklamak üçin lncRNA esasly gollary kesgitledi.Aşgazan asty mäziniň adenokarsinomasynda ROK egrisiniň (AUC) meýdany bary-ýogy 0.742 we umumy ömri (OS) 3 ýyl [15] döredildi.Mundan başga-da, lncRNA aňlatma bahalary dürli genomlaryň, dürli maglumat formatlarynyň we dürli hassalaryň arasynda üýtgeýär we çaklaýyş modeliniň öndürijiligi durnuksyz.Şonuň üçin has takyk we durnukly çaklaýyş modelini döretmek üçin immunitet bilen baglanyşykly lncRNA (irlncRNA) gollary döretmek üçin jübütlemek we gaýtalamak üçin täze modelleme algoritmini ulanýarys [8].
UCSC XENA maglumatlar bazasyndan (https://xenabrowser.net/datapages/) kadalaşdyrylan RNAseq maglumatlary (FPKM) we kliniki aşgazan asty mäziniň TCGA we genotip dokumasynyň aňlatmasy (GTEx) maglumatlary alyndy.GTF faýllary Ensembl maglumatlar bazasyndan (http://asia.ensembl.org) alyndy we RNAseq-den lncRNA aňlatma profilini çykarmak üçin ulanyldy.ImmPort maglumatlar bazasyndan (http://www.immport.org) immunitet bilen baglanyşykly genleri göçürip aldyk we korrelýasiýa seljermesini ulanyp immunitet bilen baglanyşykly lncRNA-lary (irlncRNA) kesgitledik (p <0.001, r> 0.4).TCGA-PAAD kohortynda (| logFC |> 1 we FDR) GEPIA2 maglumatlar bazasyndan (http://gepia2.cancer-pku.cn/#index) alnan diferensial beýan edilen irlncRNA-lary (DEirlncRNA) kesgitlemek. ) <0.05).
Bu usul öň habar berlipdi [8].Hususan-da, jübütlenen lncRNA A we lncRNA B-ni çalyşmak üçin X gurýarys, lncRNA A-nyň aňlatma bahasy lncRNA B-iň aňlatma bahasyndan ýokary bolsa, X 1 hökmünde kesgitlenýär, ýogsam X 0 hökmünde kesgitlenýär. 0 ýa-da - 1 matrisa. Matrisanyň dik oky her nusgany, gorizontal ok bolsa 0 ýa-da 1 bahasy bolan her DEirlncRNA jübütini aňladýar.
Prognoz DEirlncRNA jübütlerini ekranlaşdyrmak üçin Lasso regressiýasyndan soň birmeňzeş regress derňewi ulanyldy.Lasso regressiýa derňewi, her gezek 1000 tötänleýin gyjyndyrma bilen 1000 gezek gaýtalanýan (p <0.05) 10 esse kesiş barlagyny ulandy.Her DEirlncRNA jübütiniň ýygylygy 1000 aýlawda 100 esse geçende, progirostiki töwekgelçilik modelini döretmek üçin DEirlncRNA jübütleri saýlandy.Soňra PAAD hassalaryny ýokary we pes töwekgelçilikli toparlara bölmek üçin iň amatly bahany tapmak üçin AUC egrisini ulandyk.Her modeliň AUC bahasy hem hasaplandy we egrilik hökmünde meýilleşdirildi.Egrilik iň ýokary AUC bahasyny görkezýän iň ýokary nokada ýetse, hasaplama prosesi togtadylýar we model iň gowy kandidat hasaplanýar.1-, 3- we 5 ýyllyk ROC egrilik modelleri guruldy.Pragnostiki töwekgelçilik modeliniň garaşsyz çaklaýyş işini barlamak üçin birmeňzeş we köpugurly regressiýa derňewleri ulanyldy.
Immun öýjükleriniň aralaşmagynyň derejesini öwrenmek üçin ýedi gural ulanyň, şol sanda XCELL, TIMER, QUANTISEQ, MCPCOUNTER, EPIC, CIBERSORT-ABS we CIBERSORT.Immun öýjüklerine aralaşmak maglumatlary TIMER2 maglumatlar bazasyndan göçürildi (http://timer.comp-genomics.org/#tab-5817-3).Gurlan modeliň ýokary we pes töwekgelçilikli toparlarynyň arasyndaky immunitetiň içine girýän öýjükleriň mazmunyndaky tapawut Wilcoxon gol derejesi synagyndan peýdalanyp seljerildi, netijeler kwadrat grafikde görkezilýär.Spearman korrelýasiýa derňewi, töwekgelçilik ballarynyň bahalary bilen immunitetiň içine girýän öýjükleriň arasyndaky baglanyşygy seljermek üçin geçirildi.Alnan korrelýasiýa koeffisiýenti lolipop hökmünde görkezilýär.Möhümlik çäkleri p <0.05 derejesinde kesgitlenildi.Bu prosedura R paket ggplot2 ulanyp ýerine ýetirildi.Immun öýjükleriniň infiltrasiýa derejesi bilen baglanyşykly model bilen gen aňlatmagyň derejeleriniň arasyndaky baglanyşygy barlamak üçin, ggstatsplot paketini we skripka sýu plotetini wizuallaşdyrdyk.
Aşgazan asty mäziniň kliniki bejergisine baha bermek üçin, TCGA-PAAD kohortynda köp ulanylýan himiýa terapiýa dermanlarynyň IC50-ni hasapladyk.Highokary we pes töwekgelçilikli toparlaryň arasyndaky ýarym inhibitasiýa konsentrasiýalarynyň (IC50) tapawudy Wilcoxon gol derejesi synagyndan peýdalanyp deňeşdirildi we netijeler R.-da pRRophetic we ggplot2 ulanyp döredilen gutujyklar hökmünde görkezilýär. Methodshli usullar degişli görkezmelere we kadalara laýyk gelýär.
Gözlegimiziň iş tertibi 1-nji suratda görkezilýär. LncRNA-lar bilen immunitet bilen baglanyşykly genleriň arasyndaky korrelýasiýa derňewini ulanyp, p <0.01 we r> 0.4 bilen 724 irlncRNA saýladyk.Soňra GEPIA2-iň diferensial beýan edilen lncRNA-laryny analiz etdik (2A surat).Jemi 223 irlncRNA, aşgazan asty adenokarsinoma bilen adaty aşgazan asty dokumasynyň arasynda tapawutlandyryldy (| logFC |> 1, FDR <0.05), DEirlncRNAs.
Ukyply töwekgelçilik modelleriniň gurluşygy.(A) Differensial beýan edilen lncRNA-laryň wulkan çyzgysy.(B) 20 DEirlncRNA jübüti üçin lasso koeffisiýentleriniň paýlanyşy.(C) LASSO koeffisiýent paýlanyşynyň bölekleýin ähtimallygy.(D) 20 DEirlncRNA jübütiniň birmeňzeş regress derňewini görkezýän tokaý meýdançasy.
Soňra 223 DEirlncRNA-lary jübütläp 0 ýa-da 1 matrisa gurduk.Jemi 13,687 DEirlncRNA jübüti anyklandy.Birmeňzeş we lasso regressiýa derňewinden soň, prognoz töwekgelçiliginiň modelini döretmek üçin 20 DEirlncRNA jübüti synagdan geçirildi (2B-D surat).Lasso we birnäçe regressiýa derňewiniň netijelerine esaslanyp, TCGA-PAAD koortundaky her bir näsag üçin töwekgelçilik balyny hasapladyk (1-nji tablisa).Lasso regressiýa derňewiniň netijelerine esaslanyp, TCGA-PAAD koortundaky her bir näsag üçin töwekgelçilik balyny hasapladyk.ROK egrisiniň AUC 1 ýyllyk töwekgelçilik modelini çaklamak üçin 0.905, 2 ýyllyk çaklama üçin 0.942, 3 ýyllyk çaklama üçin 0.966 boldy (3A-B surat).3.105 iň amatly kesiş bahasyny kesgitledik, TCGA-PAAD kohort hassalaryny ýokary we pes töwekgelçilikli toparlara böldük we her bir hassa üçin diri galmagyň netijelerini we töwekgelçilik ballaryny paýladyk (3C-E surat).Kaplan-Meier derňewi, ýokary töwekgelçilikli toparda PAAD hassalarynyň diri galmagynyň pes töwekgelçilikli topardaky hassalaryňkydan ep-esli pesdigini görkezdi (p <0,001) (3F surat).
Prognoz töwekgelçilik modelleriniň güýji.(A) Pragnostiki töwekgelçilik modeliniň ROK.(B) 1-, 2- we 3 ýyllyk ROK prognoz töwekgelçilik modelleri.(C) prognoz töwekgelçiliginiň modeli.Iň amatly kesiş nokadyny görkezýär.(DE) Diri galmagyň ýagdaýynyň paýlanyşy (D) we töwekgelçilik ballary (E).(F) andokary we pes töwekgelçilikli toparlarda PAAD hassalarynyň Kaplan-Meier derňewi.
Mundan başga-da, kliniki aýratynlyklar boýunça töwekgelçilik ballarynyň tapawudyna baha berdik.Zolak çyzgysy (4A surat) kliniki aýratynlyklar bilen töwekgelçilik ballarynyň arasyndaky umumy baglanyşygy görkezýär.Hususan-da, garry hassalarda has ýokary töwekgelçilik ballary bardy (4B surat).Mundan başga-da, II basgançakly hassalarda I basgançakly hassalara garanyňda töwekgelçilik ballary has ýokarydy (4C-nji surat).PAAD hassalarynda çiş derejesi barada aýdylanda, 3-nji synpdaky hassalaryň 1-nji we 2-nji synplardan has ýokary ballary bardy (4D-nji surat).Mundan başga-da, birmeňzeş we köpugurly regressiýa derňewlerini geçirdik we töwekgelçilik balynyň (p <0,001) we ýaşyň (p = 0.045) PAAD hassalarynda garaşsyz prognoz faktorlarydygyny görkezdik (5A-B surat).ROK egrisi, PAAD hassalarynyň 1-, 2- we 3 ýyl ýaşamagyny çaklamakda töwekgelçilik balynyň beýleki kliniki aýratynlyklardan has ýokarydygyny görkezdi (5C-E surat).
Prognoz töwekgelçilik modelleriniň kliniki aýratynlyklary.Gistogramma (A) (B) ýaşyny, (C) çiş tapgyryny, (D) çiş derejesini, töwekgelçilik derejesini we TCGA-PAAD koortundaky näsaglaryň jynsyny görkezýär.** p <0.01
Prognostiki töwekgelçilik modelleriniň garaşsyz çaklaýyş derňewi.(AB) Pragnostiki töwekgelçilik modelleriniň we kliniki aýratynlyklarynyň birmeňzeş (A) we köpugurly (B) regressiýa derňewi.(CE) prognoz töwekgelçilik modelleri we kliniki aýratynlyklary üçin 1-, 2- we 3 ýyllyk ROK
Şonuň üçin wagt bilen töwekgelçilik ballarynyň arasyndaky baglanyşygy gözden geçirdik.PAAD hassalarynda töwekgelçilik balynyň CD8 + T öýjükleri we NK öýjükleri bilen ters arabaglanyşygyny gördük (6A surat), bu töwekgelçilikli toparda immunitetiň basylandygyny görkezýär.Şeýle hem, ýokary we pes töwekgelçilikli toparlaryň arasynda immun öýjükleriniň aralaşmagynyň tapawudyna baha berdik we şol bir netijeleri tapdyk (7-nji surat).Riskokary töwekgelçilikli toparda CD8 + T öýjükleriniň we NK öýjükleriniň az aralaşmagy boldy.Soňky ýyllarda gaty çişleri bejermekde immun barlag nokady inhibitorlary (ICI) giňden ulanyldy.Şeýle-de bolsa, aşgazan asty mäzinde ICI-leriň ulanylmagy seýrek boldy.Şonuň üçin ýokary we pes töwekgelçilikli toparlarda immun barlag nokady genleriniň görkezilmegine baha berdik.CTLA-4 we CD161 (KLRB1) pes töwekgelçilikli toparda çakdanaşa gysyldy (6B-G surat), pes töwekgelçilikli topardaky PAAD hassalarynyň ICI-e duýgur bolup biljekdigini görkezýäris.
Prognostiki töwekgelçilik modeliniň we immun öýjükleriniň aralaşmagynyň korrelýasiýa derňewi.(A) Prognostiki töwekgelçilik modeli bilen immun öýjükleriniň aralaşmagynyň arasyndaky baglanyşyk.(BG) andokary we pes töwekgelçilik toparlarynda gen aňlatmasyny görkezýär.(HK) andokary we pes töwekgelçilik toparlarynda belli bir antikanser dermanlary üçin IC50 bahalary.* p <0.05, ** p <0.01, ns = ähmiýetli däl
Mundan başga-da, TCGA-PAAD kohortynda töwekgelçilik ballary bilen umumy himiýa bejergisiniň arasyndaky baglanyşygy kesgitledik.Aşgazan asty mäzinde köplenç ulanylýan antikanser dermanlaryny gözledik we ýokary we pes töwekgelçilikli toparlaryň arasyndaky IC50 bahalarynyň tapawudyny seljerdik.Netijeler, töwekgelçilikli toparda AZD.2281 (olaparib) IC50 bahasynyň has ýokarydygyny görkezdi, bu töwekgelçilikli topardaky PAAD hassalarynyň AZD.2281 bejergisine garşy bolup biljekdigini görkezýär (6H surat).Mundan başga-da, ýokary töwekgelçilikli toparda paklitakseliň, sorafenibiň we erlotinibiň IC50 bahalary has pesdi (6I-K surat).Mundan başga-da, töwekgelçilikli toparda has ýokary IC50 bahasy bolan 34 antikanserlendiriji derman we ýokary töwekgelçilikli toparda pes IC50 bahasy bolan 34 antikanserlendiriji derman kesgitledik (2-nji tablisa).
LncRNA-laryň, mRNA-laryň we miRNA-laryň giňden bardygyny we rak keseliniň ösmeginde möhüm rol oýnaýandygyny inkär edip bolmaz.Düwnük keseliniň birnäçe görnüşinde umumy diri galmagyny çaklamakda mRNA ýa-da miRNA-nyň möhüm roluny tassyklaýan ýeterlik subutnamalar bar.Şübhesiz, köp prognoz töwekgelçilik modelleri hem lncRNA-lara esaslanýar.Mysal üçin, Luo we başgalar.Geçirilen gözlegler, LINC01094-iň kompýuteriň köpelmeginde we metastazynda möhüm rol oýnaýandygyny görkezdi we LINC01094-iň ýokary derejede görkezilmegi aşgazan asty mäziniň näsaglarynyň diri galmaýandygyny görkezýär [16].Lin we ş.Geçirilen gözlegler, lncRNA FLVCR1-AS1-iň peselmeginiň aşgazan asty mäziniň näsaglarynda nädogry çaklamanyň bardygyny görkezdi [17].Şeýle-de bolsa, immunitet bilen baglanyşykly lncRNA-lar, düwnük keseliniň umumy diri galmagyny çaklamak nukdaýnazaryndan az ara alnyp maslahatlaşylýar.Recentlyaňy-ýakynda, köp sanly iş rak keseliniň diri galmagyny çaklamak we şeýlelik bilen bejeriş usullaryny sazlamak üçin prognoz töwekgelçilik modellerini döretmäge gönükdirildi [18, 19, 20].Immun infiltratlarynyň rak keseliniň döremeginde, ösüşinde we himiýa bejergisi ýaly bejergilerde möhüm rolunyň barha artýan ykrar edilmegi bar.Köp sanly gözlegler sitotoksiki himiýa terapiýasyna garşy çişiň içine girýän immun öýjükleriniň möhüm rol oýnaýandygyny tassyklady [21, 22, 23].Çişiň immun mikro-gurşawy, çiş näsaglarynyň diri galmagynda möhüm faktordyr [24, 25].Immunoterapiýa, esasanam ICI bejergisi, gaty çişleri bejermekde giňden ulanylýar [26].Immun bilen baglanyşykly genler prognoz töwekgelçilik modellerini gurmak üçin giňden ulanylýar.Mysal üçin, Su we başgalar.Immun bilen baglanyşykly prognoz töwekgelçiligi modeli, ýumurtga keseli bilen kesellänleriň çaklamasyny çaklamak üçin belok kodlaýan genlere esaslanýar [27].LncRNA-lar ýaly kodlaşdyrylmaýan genler, prognoz töwekgelçilik modellerini gurmak üçin hem amatlydyr [28, 29, 30].Luo we başgalar immun bilen baglanyşykly dört sany lncRNA-ny synagdan geçirdiler we ýatgynyň düwnük töwekgelçiligi üçin çaklaýyş modelini döretdiler [31].Han we başgalar.Jemi 32 dürli-dürli beýan edilen ýazgy kesgitlenildi we şoňa esaslanyp, böwrek transplantasiýasyndan soň biopsiýa bilen subut edilen ýiti ret edilmegini çaklamak üçin ýokary maslahat berilýän gural hökmünde teklip edilen 5 sany möhüm ýazgyly çaklama modeli döredildi [32].
Bu modelleriň köpüsi, belok kodlaýyş genleri ýa-da kodlaşdyrmaýan genler, gen aňlatma derejelerine esaslanýar.Şeýle-de bolsa, şol bir gen dürli genomlarda, maglumat formatlarynda we dürli hassalarda dürli aňlatma gymmatlyklaryna eýe bolup biler, bu çaklama modellerinde durnuksyz çaklamalara sebäp bolýar.Bu gözlegde, takyk aňlatma bahalaryna garaşsyz iki jübüt lncRNA bilen laýyk model gurduk.
Bu gözlegde, immunitet bilen baglanyşykly genler bilen korrelýasiýa seljermesi arkaly irlncRNA-ny ilkinji gezek kesgitledik.Differensial beýan edilen lncRNA-lar bilen gibridizasiýa arkaly 223 DEirlncRNA-ny barladyk.Ikinjiden, neşir edilen DEirlncRNA jübütlemek usuly esasynda 0-ýa-da 1 matrisa gurduk [31].Soňra prognostiki DEirlncRNA jübütlerini kesgitlemek we çaklamagyň töwekgelçilik modelini döretmek üçin birmeňzeş we lasso regressiýa derňewlerini geçirdik.Mundan başga-da, PAAD hassalarynda töwekgelçilik ballary bilen kliniki aýratynlyklaryň arasyndaky baglanyşygy seljerdik.PAAD hassalarynda garaşsyz prognoz faktory hökmünde prognoz töwekgelçilik modelimiziň ýokary derejeli hassalary pes derejeli hassalardan we ýokary derejeli hassalary pes derejeli hassalardan netijeli tapawutlandyryp biljekdigine göz ýetirdik.Mundan başga-da, prognoz töwekgelçilik modeliniň ROK egrisiniň AUC bahalary 1 ýyllyk çaklama üçin 0.905, 2 ýyllyk çaklama üçin 0.942, 3 ýyllyk çaklama üçin 0.966 boldy.
Gözlegçiler CD8 + T öýjüklerine has ýokary infiltrasiýa bolan näsaglaryň ICI bejergisine has duýgur bolýandyklaryny habar berdiler [33].Sitotoksiki öýjükleriň, CD56 NK öýjükleriniň, NK öýjükleriniň we CD8 + T öýjükleriniň çişiň immun mikro-gurşawynda köpelmegi, çişiň ýok ediji täsiriniň sebäplerinden biri bolup biler [34].Öňki gözlegler, ýokary derejeli çişlere aralaşýan CD4 (+) T we CD8 (+) T has uzak ýaşamak bilen ep-esli baglanyşyklydygyny görkezdi [35].CD8 T öýjükleriniň pes aralaşmagy, pes neoantigen ýüki we ýokary immunosupressiw çiş mikro-gurşawy ICI bejergisine jogap berilmezlige sebäp bolýar [36].Töwekgelçilik balynyň CD8 + T öýjükleri we NK öýjükleri bilen negatiw arabaglanyşygyny gördük, bu töwekgelçilikli ballary bolan näsaglaryň ICI bejergisine laýyk gelmejekdigini we has erbet çaklamasynyň bardygyny görkezýär.
CD161 tebigy öldüriji (NK) öýjükleriniň nyşanydyr.CD8 + CD161 + CAR-transduksiýaly T öýjükleri, HER2 + aşgazan asty mäziniň adenokarsinoma ksenograft modellerinde wivo antitora garşy täsirliligini ýokarlandyrýar [37].Immun barlag nokady inhibitorlary sitotoksik T lenfosit bilen baglanyşykly belok 4 (CTLA-4) we programmirlenen öýjük ölüm belogy 1 (PD-1) / öýjükli ölüm ligand 1 (PD-L1) ýollaryny nyşana alýarlar we köp ugurlarda uly potensiala eýe.CTLA-4 we CD161 (KLRB1) beýany, töwekgelçilikli toparlarda has pes bolup, bu töwekgelçilikli ballary bolan näsaglaryň ICI bejergisine gatnaşyp bilmejekdigini görkezýär.[38]
Riskokary töwekgelçilikli hassalar üçin amatly bejeriş usullaryny tapmak üçin dürli antikanser dermanlaryny seljerip, PAAD hassalarynda giňden ulanylýan paklitaksel, sorafenib we erlotinibiň PAAD hassalary üçin amatly bolup biljekdigini anykladyk.[33].Etang we başgalar, islendik DNK zeperlenmesine (DDR) ýolundaky mutasiýa, prostata mäziniň näsaglarynda nädogry çaklamanyň döremegine sebäp bolup biljekdigini anykladylar [39].Aşgazan asty mäziniň Olaparib dowam edýän (POLO) synagy, aşgazan asty mäziniň adenokarsinomasy we BRCA1 / 2 mutasiýa bolan näsaglarda platina esasly himiýa terapiýasyndan soň plasebo bilen deňeşdirilende, olaparib bilen uzak wagtlap dowam edip bilmejekdigini görkezdi [40].Bu hassalaryň bu kiçi toparynda bejerginiň netijeleriniň ep-esli gowulaşjakdygyna ep-esli optimizm berýär.Bu gözlegde, ýokary töwekgelçilikli toparda AZD.2281 (olaparib) IC50 bahasy has ýokarydy, bu töwekgelçilikli topardaky PAAD hassalarynyň AZD.2281 bilen bejergä garşy bolup biljekdigini görkezýär.
Bu gözlegdäki çaklama modelleri gowy çaklama netijelerini berýär, ýöne analitiki çaklamalara esaslanýar.Bu netijeleri kliniki maglumatlar bilen nädip tassyklamaly möhüm sorag.Endoskopiki inçe iňňe aspirasiýa ultrasesografiýasy (EUS-FNA), 85% duýgurlygy we 98% aýratynlygy bolan gaty we ekstrapankreatik aşgazan asty mäziniň zeperlenmelerini anyklamagyň aýrylmaz usulyna öwrüldi [41].EUS inçe iňňe biopsiýasy (EUS-FNB) iňňeleriniň peýda bolmagy, has ýokary anyklaýyş takyklygy, gistologiki gurluşy gorap saklaýan nusgalary almak we şeýlelik bilen käbir diagnozlar üçin möhüm immun dokumasyny döretmek ýaly FNA-dan has ýokary artykmaçlyklara esaslanýar.ýörite boýag [42].Edebiýata yzygiderli syn FNB iňňeleriniň (esasanam 22G) aşgazan asty mäzlerinden dokumalary ýygnamakda iň ýokary netijeliligini görkezýändigini tassyklady [43].Kliniki taýdan radikal operasiýa üçin diňe az sanly hassanyň hukugy bar we hassalaryň köpüsinde başlangyç diagnoz wagtynda işlemeýän çişler bolýar.Kliniki tejribede hassalaryň diňe az sanlysy radikal operasiýa üçin amatly, sebäbi ilkinji diagnoz wagtynda näsaglaryň köpüsinde işlemeýän çişler bolýar.EUS-FNB we beýleki usullar bilen patologiki tassyklamadan soň, adatça himiýa bejergisi ýaly standart hirurgiki däl bejergi saýlanýar.Indiki gözleg meýilnamamyz, retrospektiv derňew arkaly hirurgiki we hirurgiki toparlarda bu gözlegiň prognoz modelini barlamakdyr.
Umuman alanyňda, gözlegimiz aşgazan asty mäziniň näsaglarynda geljegi uly prognoz ähmiýetini görkezýän jübüt irlncRNA esasly täze prognoz töwekgelçilik modelini döretdi.Biziň çaklama töwekgelçiligimiz, lukmançylyk bejergisi üçin amatly PAAD hassalaryny tapawutlandyrmaga kömek edip biler.
Häzirki gözlegde ulanylýan we derňelýän maglumatlar bazalary degişli ýazyjydan göwnejaý isleg boýunça elýeterlidir.
Sui Wen, Gong X, Zhuang Y. COVID-19 pandemiýasy wagtynda negatiw duýgulary emosional kadalaşdyrmakda öz-özüňe täsir etmegiň araçylyk roly: kesel gözleg.Int J zehin şepagat uýalary [articleurnal makalasy].2021 06/01/2021; 30 (3): 759–71.
Sui Wen, Gong X, Kiao X, Çang L, Çeng J, Dong J we ş.m.Reanimasiýa bölümlerinde alternatiw karar bermek barada maşgala agzalarynyň garaýyşlary: yzygiderli syn.INT J NURS STUD [magazineurnal makalasy;gözden geçirmek].2023 01/01/2023; 137: 104391.
Winsent A, Herman J, Şuliç R, Hruban RH, Goggins M. Aşgazan asty mäziniň düwnük keseli.Lancet.[Journalurnal makalasy;gözleg goldawy, NIH, ekstramural;gözleg goldawy, ABŞ-dan başga hökümet;gözden geçirmek].2011 08/13/2011; 378 (9791): 607–20.
Ilic M, Ilic I. Aşgazan asty mäziniň epidemiologiýasy.Bütindünýä gastroenterologiýa Journalurnaly.[Articleurnal makalasy, syn].2016 11/28/2016; 22 (44): 9694–705.
Liu X, Çen B, Çen J, Gün S. Aşgazan asty mäziniň näsaglarynda umumy diri galmagyny çaklamak üçin täze tp53 bilen baglanyşykly nomogram.BMC rak keseli [articleurnal makalasy].2021 31-03-2021; 21 (1): 335.
Sian X, Zhu X, Çen ,, Huang B, Siang W. Himiýa bejergisini alýan kolorektal rak kesellerinde çözgütlere gönükdirilen bejerginiň rak bilen baglanyşykly ýadawlyga täsiri: tötänleýin gözegçilik.Rak şepagat uýasy.[Journalurnal makalasy;tötänleýin gözegçilik edilýän synag;gözleg Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşyndaky hökümet tarapyndan goldanýar].2022 05/01/2022; 45 (3): E663–73.
Çang Çeng, Çeng Wen, Lu ,, Şan L, Şu Dong, Pan Y we ş.m.Operasiýadan soňky karsinoembrion antigen (CEA) derejesi, operasiýadan öňki CEA derejesi bolan näsaglarda kolorektal rak keselinden soň netijäni çaklaýar.Terjime keseliniň gözleg merkezi.[Articleurnal makalasy].2020 01.01.2020; 9 (1): 111–8.
Hong Wen, Liang Li, Gu Yuu, Çi Zi, Çiu Hua, Xaň X we ş.m.Immun bilen baglanyşykly lncRNA-lar täze gollary döredýär we adam gepatosellüler karsinomasynyň immun ýagdaýyny çaklaýar.Mol term nuklein kislotalary [Articleurnal makalasy].2020 2020-12-04; 22: 937 - 47.
Toffey RJ, Zhu Y., Schulich RD Aşgazan asty mäziniň immunoterapiýasy: päsgelçilikler we üstünlikler.Ann aşgazan-içege hirurgy [Articleurnal makalasy;gözden geçirmek].2018 07/01/2018; 2 (4): 274–81.
Hull R, Mbita Z, Dlamini Z. Uzyn kodlanmadyk RNK (LncRNAs), wirusly çiş genomikasy we bölüniş hadysalary: bejeriş netijeleri.AM J KANSY RES [journalurnal makalasy;gözden geçirmek].2021 01/20/2021; 11 (3): 866–83.
Wang J, Chen P, Zhang Y, Ding J, Yang Y, Li H. 11-Endometrial rak keseliniň çaklamasy bilen baglanyşykly lncRNA gollaryny kesgitlemek.Ylmyň üstünlikleri [articleurnal makalasy].2021 2021-01-01; 104 (1): 311977089.
Jiang S, Ren H, Liu S, Lu Z, Xu A, Çin S we ş.m.Papilýar öýjük böwrek öýjük karsinomynda RNK bilen baglanyşykly belok prognoz genlerini we neşe dalaşgärlerini giňişleýin seljermek.pregen.[Articleurnal makalasy].2021 01/20/2021; 12: 627508.
Li X, Çen J, Qu Q, Huang X, Liu Z, Wang X we ş.m.Awtofagy bilen baglanyşykly uzyn kodlanmadyk RNK-nyň aýratynlyklary döş rak keseliniň çaklamasyny çaklaýar.pregen.[Articleurnal makalasy].2021 01/20/2021; 12: 569318.
Zhou M, Zhang Z, Zhao X, Bao S, Cheng L, Sun J. Immun bilen baglanyşykly alty lncRNA goly glioblastoma multiformasynda çaklamany gowulandyrýar.MOL Newrobiologiýa.[Articleurnal makalasy].2018 01.05.2018; 55 (5): 3684–97.
Wu B, Wang Q, Fei J, Bao Y, Wang X, Aýdym Z we ş.m.Tri-lncRNA romany aşgazan asty mäziniň näsaglarynyň diri galmagyny çaklaýar.ONKOL-yň wekilleri.[Articleurnal makalasy].2018 12/01/2018; 40 (6): 3427–37.
Luo C, Lin K, Hu C, Zhu X, Zhu J, Zhu Z. LINC01094, LIN28B aňlatmasyny we gümürtik miR-577 arkaly PI3K / AKT ýoluny kadalaşdyrmak arkaly aşgazan asty mäziniň ösmegine kömek edýär.Mol bejergisi - Nuklein kislotalary.2021; 26: 523–35.
Lin J, Zhai X, Zou S, Xu Z, Zhang J, Jiang L we ş.m.LncRNA FLVCR1-AS1 we KLF10 arasyndaky oňyn seslenme, PTEN / AKT ýoly arkaly aşgazan asty mäziniň ösmeginiň öňüni alyp biler.J EXP kliniki rak keseli.2021; 40 (1).
Zhou X, Liu X, Zeng X, Wu D, Liu L. Gepatosellüler karsinomada umumy ýaşamagyny çaklaýan on üç geni kesgitlemek.Biosci Rep [articleurnal makalasy].2021 04/09/2021.


Iş wagty: 22-2023-nji sentýabr