Döş keseli

Gysga düşündiriş:

Döş beziniň dokumasynyň zyýanly çişidir.Dünýäde, bu 13 ýaşdan 90 ýaş aralygyndaky aýallaryň 1/13-den 1/9 bölegine täsir edip, aýallaryň arasynda iň köp ýaýran rak keselidir. Erkeklerde we aýallarda birmeňzeş dokumadan emele gelen döş rak keseli (RMG) käwagt erkeklerde ýüze çykýar, ýöne erkek keselleriň sany bu kesel bilen kesellänleriň umumy sanynyň 1% -inden az).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

BSGG-nyň hünärmenleri her ýyl dünýäde 800000 adamyň AIDS-den ölýändigini çaklaýarlar.Döş keseli bilen baglanyşykly bir million täze kesel.Aýallaryň arasynda rak keselinden ölenleriň sany ikinji ýerde durýar.Keseliň iň ýokary derejesi ABŞ-da we Günbatar Europeewropada tapyldy;2005-nji ýylda Russiýada 49548 täze kesel (umumy aýal çişleriniň 19,8%) tapyldy we 22830 adam öldi.

Döş keseli köp ugurly kesel bolup, onuň ösüşi daşarky faktorlaryň we gormonlaryň täsiri bilen öýjük genomynyň üýtgemegi bilen baglanyşyklydyr.

Alamat
Irki döş rak keseli (1-nji tapgyra we 2-nji tapgyra) asimptomatik däl we agyry döretmeýär.Aýbaşy aýlanyşygy gaty agyry bolup biler we döş agyry döş keseli bilen baglanyşyklydyr.Adatça, göwüs rak keseli, gönümel alamatlar ýüze çykmazdan ozal ýüze çykýar - mamografiýa döwründe ýa-da aýal döşünde bir bölejik duýanda.Rak öýjüklerini anyklamak üçin islendik çişiň ady bolmaly.Iň takyk diagnoz, ultrases barlagynyň çişirilen biopsiýa netijelerine esaslanýar.Köp anyklaýyş hadysalary diňe 3-nji we 4-nji tapgyra degişlidir. Ösümlik ýalaňaç göze görünse, ýara ýa-da uly massa bolýar.Aýbaşy döwründe goltukda ýa-da klawişulanyň üstünde yzygiderli bölekler bolup biler: bu alamatlar limfa düwünleriniň zeperlenendigini, ýagny limfa düwünleriniň limfa düwünlerine geçirilýändigini görkezýär, bu bolsa soňky döwürde ýüze çykýar.Agyry sindromy döş diwaryndaky çişiň gögermegi bilen baglanyşyklydyr.

Ösen tapgyryň beýleki alamatlary (III-IV):
Döşüň arassa ýa-da ganly sekresiýasy
Emzigiň gysylmagy
Ösümlik deride gögerýändigi sebäpli, döş derisiniň reňki ýa-da gurluşy üýtgeýär.
Ösen tapgyryň beýleki alamatlary (III-IV)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler