Süňk keseli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süňk keseli näme?
Bu özboluşly rulman gurluşy, çarçuwasy we adam skeletidir.Şeýle-de bolsa, gaty berk ýaly görünýän bu ulgam hem çetleşdirilip, zyýanly çişleriň gaçybatalgasy bolup biler.Zyýanly çişler özbaşdak ösüp biler we oňat çişleriň täzeden döremegi arkaly döräp biler.

Köplenç süňk rak keseli barada aýtsak, çiş beýleki organlarda (öýken, döş, prostat) ösüp, giçki döwürde, şol sanda süňk dokumalarynda ýaýranda, metastatik rak diýilýän zady göz öňünde tutýarys.Süňk mäzine käwagt süňk ýiliginiň gematopoetiki öýjüklerinden rak diýilýär, ýöne süňküň özünden däl.Bu köp miýeloma ýa-da leýkoz bolup biler.Emma hakyky süňk keseli süňkden döreýär we adatça sarkoma diýilýär (süňk, myşsa, süýüm ýa-da ýag dokumalarynda we gan damarlarynda zyýanly çiş "ösýär").


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler